KANAMARUZA
City Kotohira (City), Kagawa (Prefecture), Shikoku (Island)
History

10th lunar month of 1835: building of the theater.

June 1985 (3 days/5 performances): first edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai (Grand Kabuki at the Konpira Shrine on the Island of Shikoku). The program was made up of "Saikai Zakura Misome no Kiyomizu" and "Niwaka Jishi". It starred Nakamura Kichiemon, Sawamura T˘jűr˘, Sawamura S˘jűr˘ IX, Ichimura Yoshigor˘, Ichimura Kakitsu and Nakamura Kangor˘ XIII.

April 1986 (3 days/6 performances): 2nd edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The program was made up of "Kiwametsuki Banzui Ch˘bŕ" and "Yami no Ume Hyaku Monogatari". It starred Nakamura Kichiemon, Sawamura T˘jűr˘, Nakamura Kankur˘, Nakamura Kash˘, Band˘ Keiz˘ and Ichikawa Shinsha.

April 1987 (7 days/14 performances): 3rd edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "K˘chiyama", "Tsuri Onna", "Numazu" and "Yashiki Musume". It starred Nakamura Kanzabur˘ XVII, Matsumoto K˘shir˘, Sawamura T˘jűr˘, Band˘ Hikosabur˘, Nakamura Kash˘, Ichikawa Shinsha and Nakamura Kangor˘ XIII.

April 1988 (10 days/20 performances): 4th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Ishikiri Kajiwara", "Osome no Nanayaku", "Shunkan" and "B˘ Shibari". It starred Nakamura Tomijűr˘, Sawamura T˘jűr˘, Nakamura Tokiz˘, Nakamura Kash˘, Ichimura Kakitsu and Sawamura Sh˘nosuke.

April 1989 (10 days/20 performances): 5th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Domo Mata", "Kagami Jishi", "Keisei Awa no Naruto" and "Kanjinch˘". It starred Ichikawa Danjűr˘, Nakamura Senjaku, Nakamura Tomotar˘, Nakamura Hirotar˘, Kataoka Ichiz˘ V, Ichikawa Unosuke, Kataoka Jűz˘ and Sawamura Yoshijir˘.

April 1990 (11 days/22 performances): 6th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Renjishi", "Kirare Yosa", "Chatsubo" and "Shiranami Gonin Otoko". It starred Onoe Kikugor˘, Band˘ Mitsugor˘ IX, Kawarasaki Gonjűr˘ III, Band˘ Hikosabur˘, Band˘ Yasosuke, Nakamura Shibajaku, Band˘ Shűch˘, Band˘ Sh˘nosuke, Onoe Kikuz˘ VI and Ichimura Tsuruz˘.

September 1990 (3 days/6 performances): the Chikamatsuza tour stops at the Kanamaruza. The program was made up of "Horikawa" and "Yukari no Tsuki". It starred Nakamura Senjaku, Nakamura Tomijűr˘, Nakamura Tomotar˘, Nakamura Hirotar˘, Band˘ Takesabur˘ and Ichikawa Shinsha.

April 1991 (13 days/26 performances): 7th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Hikimado", "Migawari Zazen", "Matsuura no Taiko" and "Yoshinoyama" It starred Kataoka Takao, Nakamura Kankur˘, Ichikawa Sadanji, Nakamura Tokiz˘, Nakamura Hashinosuke, Kataoka Takatar˘, Ichimura Kakitsu, Ichikawa Shinsha, Ichikawa Otora and Kamimura Kichiya V.

April 1992 (14 days/28 performances): 8th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Koi Ny˘b˘ Somewake Tazuna", "Ky˘ Ningy˘", "Gion Ichiriki Jaya" and "Tachi Nusubito". It starred Matsumoto K˘shir˘, Nakamura Tokiz˘, Nakamura Matsue, Ichikawa Somegor˘, Ichikawa Shinsha, Matsumoto Kingo and Onoe Matsuya.

April 1993 (15 days/30 performances): 9th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Natsu Matsuri", "Ukare B˘zu", "Shiokumi", "Sakanaya S˘gor˘" and "Takatsuki". It starred Nakamura Tomijűr˘, Sawamura T˘jűr˘, Nakamura Kankur˘, Nakamura Tomotar˘, Nakamura Hirotar˘, Nakamura Hashinosuke, Band˘ Kichiya II and Ichikawa Otora.

April 1994 (17 days/34 performances): 10th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Kuzu-no-Ha", "Meoto D˘j˘ji", "Shidoji" and "Modoribashi". It starred Nakamura Shikan, Ichikawa Sadanji, Sawamura T˘jűr˘, Nakamura Hashinosuke, Nakamura Fukusuke, Ichimura Kakitsu and Ichikawa Otora.

May 1995 (18 days/36 performances): 11th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Toribeyama Shinjű", "Kuruwa Bunsh˘", "Kirare Yosa" and "Yashiki Musume". This program celebrated the 100th anniversary of the founding of the Sh˘chiku Company. It starred Nakamura Baigyoku, Kataoka Gat˘, Sawamura T˘jűr˘, Nakamura Matsue, Nakamura T˘z˘, Kataoka Roen, Kataoka Shinnosuke, Nakamura Tamatar˘ and Kamimura Kichiya.

April 1996 (18 days/36 performances): 12th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Uir˘ Uri", "Sushiya", "Tenaraiko", "Kumagai Jin'ya" and "Sagi Musume". It starred Ichikawa Danjűr˘, Onoe Kikugor˘, Kawarasaki Gonjűr˘ III, Sawamura T˘jűr˘, Nakamura Shibajaku, Ichimura Kakitsu, Ichikawa Unosuke, Kataoka Jűz˘ and Ichikawa Shinnosuke.

May 1997 (18 days/36 performances): 13th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Banch˘ Sarayashiki", "Migawari Zazen", "Hagoromo", "Jitsuroku Sendai Hagi" and "Tachi Nusubito". It starred Nakamura Shikan, Nakamura Tomijűr˘, Nakamura Baigyoku, Kataoka Gat˘, Nakamura Matsue, Nakamura T˘z˘, Kataoka Roen, Nakamura Shinjir˘, Kataoka Shinnosuke, Nakamura Tamatar˘ and Nakamura Utae.

April 1998 (18 days/36 performances): 14th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Genta Kand˘", "Ky˘ Ningy˘", "Sannin Kichisa", "Domo Mata" and "Yami no Ume Hyaku Monogatari". It starred Band˘ Mitsugor˘ IX, Onoe Kikunosuke, Onoe Tatsunosuke, Ichikawa Shinnosuke, Sawamura T˘jűr˘, Kataoka Kamez˘, Band˘ Shűch˘ and Sawamura Tetsunosuke.

April 1999 (18 days/36 performances): 15th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Chűj˘hime Koseki no Matsu", "Shinkei Kasane-ga-Fuchi", "Tomo Yakko", "Shinpan Ukina no Yomiuri" and "Kasane". It starred Sawamura S˘jűr˘ IX, Nakamura Shikan, Nakamura Fukusuke, Nakamura Hashinosuke, Band˘ Yajűr˘, Matsumoto K˘emon and Sawamura Tetsunosuke.

October 1999 (7 days/14 performances): a special Buy˘ program to commemorate the 15th anniversary of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The programs were made up of "Ame no Gor˘", "Masakado", "Migawari Zazen", "Ochiudo" and "Tomoe Gozen". It starred Nakamura Kichiemon, Nakamura Baigyoku, Nakamura Matsue, Nakamura Kash˘, Nakamura Tamatar˘, Nakamura Kichinoj˘ and Nakamura Utae.

April 2000 (15 days/30 performances): 16th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Yoshinoyama", "Shi-no-Kiri", "Tepp˘ Watashi", "Futatsudama", "Kanpei Harakiri" and "ďmi no Okane". It starred Onoe Kikugor˘, Sawamura Tanosuke, Nakamura Shibajaku, Onoe Kikunosuke, Ichikawa Danz˘, Band˘ Sh˘nosuke and Onoe Matsusuke.

April 2001 (16 days/32 performances): 17th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Nozaki-mura", "Fuji Musume", "Oshi no Fusuma Koi no Mutsugoto", "Shinrei Yaguchi no Watashi" and "Ninin D˘j˘ji". It starred Nakamura Jakuemon, Nakamura Shibajaku, Ichikawa Sadanji, Nakamura Tokiz˘, ďtani Tomoemon, Sawamura Tetsunosuke, Ichikawa Otora and Sawamura S˘nosuke.

April 2002 (16 days/32 performances): 18th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Suzu-ga-Mori", "Kirare Yosa", "Sushiya" and "Futa Omote Mizu ni Terutsuki". It starred Kataoka Nizaemon, Nakamura Tokiz˘, Band˘ Takesabur˘, Kataoka Takatar˘, Kataoka Ainosuke, Band˘ Kichiya II, Band˘ Yajűr˘ and Sawamura S˘nosuke.

April 2003 (16 days/32 performances): 19th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Narukami", "Yakko D˘j˘ji" and "Sannin Kichisa Tomoe no Shiranami". It starred Ichikawa Danjűr˘, Nakamura Tokiz˘, Band˘ Mitsugor˘, Band˘ Shűch˘, Kataoka Roen, Ichimura Kakitsu and Ichikawa Unosuke.

April 2004 (16 days/32 performances): 20th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai, which celebrated the shűmei of Nakamura Kaishun. The two programs were made up of "Saikai Zakura Misome no Kiyomizu", "Omatsuri" and "Hagoromo". It starred Nakamura Kichiemon, Nakamura Kaishun, Nakamura Baigyoku, Nakamura Kash˘, Nakamura T˘z˘, Nakamura Tamatar˘ and Sawamura Yoshijir˘.

April 2005 (16 days/32 performances): 21st edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Keya-mura", "Migawari Zazen", "Konpira no Danmari", "Musume Kagekiyo Yashima Nikki" and "Tsuri Onna". It starred Nakamura Kichiemon, Nakamura Shibajaku, Nakamura Shinjir˘, Nakamura Kash˘, Ichikawa Somegor˘, Nakamura Kichinoj˘ and Nakamura Hayato.

April 2006 (19 days/38 performances): 22nd edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Tepp˘ Watashi", "Futatsudama", "Kanpei Harakiri", "Asazuma Bune", "Makasho", "Ukiyozuka Hiyoku no Inazuma" and "Kasane". It starred Band˘ Mitsugor˘, Ichikawa Ebiz˘, Ichikawa Kamejir˘, Ichimura Kakitsu, Ichikawa Unosuke, Kataoka Ichiz˘ and Band˘ Shűch˘.

September 2006 (3 days/5 performances): the Kabuki Tour in the western provinces stops at the Kanamaruza. It celebrated the shűmei of the star Nakamura Kanzabur˘ XVIII. The two programs were made up of "Jusshuk˘", "Migawari Zazen", "Ko-no-Mi/Kokingo Uchijini" and "Sushiya". It starred Nakamura Kanzabur˘, Nakamura Senjaku, Nakamura Genzaemon, Kataoka Ichiz˘, Kataoka Kamez˘, Band˘ Yajűr˘, Nakamura Shichinosuke and Band˘ Shingo.

April 2007 (14 days/28 performances): 23rd edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Sh˘fudatsuki Kongen Kusazuri", "Kuzu-no-Ha", "Hanabusa Shűjaku no Shishi", "Domo Mata" and "Meoto D˘j˘ji". It starred Sakata T˘jűr˘, Nakamura Kanjaku, Nakamura Senjaku, Kataoka Ainosuke and Kataoka Takatar˘.

April 2008 (19 days/38 performances): 24th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Sum˘ba", "Tachi Nusubito", "Shibaraku", "Natsu Matsuri Naniwa Kagami" and "Tomo Yakko". It starred Ichikawa Ebiz˘, Ichikawa Unosuke, Kataoka Ichiz˘, Ichikawa Omez˘, Band˘ Kametoshi, Onoe Matsuya and Onoe Ukon.

April 2009 (19 days/38 performances): 25th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Shunkan", "Ninokuchi-mura", "Migawari Zazen", "Numazu" and "Yami no Ume Hyaku Monogatari". It starred Nakamura Kanzabur˘, Nakamura Senjaku, Band˘ Yajűr˘, Kataoka Kamez˘, Nakamura Kantar˘ and Nakamura Shichinosuke.

April 2010 (16 days/32 performances): 26th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Yoshikata Saigo", "B˘ Shibari", "Ukiyo Buro" and "Katakiuchi Tengajaya-mura". It starred Kataoka Ainosuke, Nakamura Kanjaku, Ichikawa Kamejir˘, Kamimura Kichiya, Nakamura Kikaku, Nakamura Kazutar˘ and Onoe Ukon.

April 2011 (16 days/32 performances): 27th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai. The two programs were made up of "Kumagai Jin'ya", "K˘chiyama", "Gozonji Suzu-ga-Mori", "Fuji Musume" and "Koi Tsukami". It starred Matsumoto K˘shir˘, Nakamura Shibajaku, Nakamura Baigyoku, Ichikawa Somegor˘ and Nakamura T˘z˘.

April 2012 (18 days/36 performances): 28th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai, which celebrated the shűmei of both Nakamura Matagor˘ III and his son Nakamura Kash˘ IV. The two programs were made up of "Sh˘fudatsuki Kongen Kusazuri", "Ippon Gatana Dohy˘ Iri", "Modori Kago Iro ni Aikata", a k˘j˘ and "Kawatsura H˘gen Yakata"; It also starred Nakamura Kichiemon, Nakamura Shibajaku, Nakamura Kinnosuke and Nakamura Karoku [more details].

April 2013 (16 days/32 performances): 29th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai, which celebrated the shűmei of Ichikawa Ennosuke IV [more details].

April 2014 (16 days/32 performances): 30th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai [more details].

April 2015 (16 days/32 performances): 31st edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai [more details].

April 2016 (16 days/32 performances): 32nd edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai, which celebrated the shűmei of Nakamura Ganjir˘ IV [more details].

April 2017 (16 days/32 performances): 33rd edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai, which celebrated the shűmei of Nakamura Jakuemon V [more details].

April 2018 (16 days/32 performances): 34th edition of the Shikoku Konpira Kabuki ďshibai, which celebrated the shűmei of Nakamura Shikan VIII and two of his three sons, Nakamura Hashinosuke IV and Nakamura Fukunosuke III [more details].

The Kanamaruza
More pictures!
 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News