UPDATES
31 July 2015

ACTORS: Yamashina Shirojűr˘.

PLAYS: "Meoto D˘j˘ji", "Shakky˘", "Suma no Utsushie" and "Tsuru Kame".

PLAYWRIGHTS: Horikoshi Nis˘ji I.

LESSER KNOWN ACTORS: Band˘ Ch˘emon and Ichikawa K˘jaku IV.

PROGRAMS: August 2015 (details for the Kabukiza programs, three new playbills, Ry˘zenji Temple), September 2015 (Kabukiza), October 2015 (Heisei Nakamuraza) and November 2015 (National Theatre, Heisei Nakamuraza, Sh˘chiku Grand Kabuki Tour).

OTHERS: 13 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; more details about the end of the Hisamatsuza and the opening of the Chitoseza; ariwara yukihira, jakush˘, kariginu, meisho, monju bosatsu, ry˘shi, shakky˘, shishimono, shűgikyoku, suma no ura and suodori are added to the glossary.

30 June 2015

ACTORS: Ichikawa Dannosuke VI.

PLAYS: "Fud˘", "Gedatsu", "Jayanagi", "Kan U", "Uwanari" and "Z˘hiki".

PLAYWRIGHTS: Fujimoto Tobun.

PROGRAMS: July 2015 (details for the Shinbashi Enbuj˘ program), August 2015 (Kabukiza, National Theatre, National Bunraku Theatre, Kanagawa Arts Theatre, Kintetsu Art Kan), September 2015 (Classics Tour, K˘fu Civic Center) and October 2015 (National Theatre, NTK Hall, Sh˘chikuza).

OTHERS: 7 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; a few extra details about Ichikawa Shinnosuke V; a new page on Kabuki history in Edo/T˘ky˘; asagimaku, bakamono, ch˘ hi, ch˘ ry˘, ch˘sen, gedatsu, jayanagi, jiutai, kaneiri, kan pei, kan u, kentei, k˘ga sabur˘, k˘yasan, kűkai, maibayashi, meifu no kuni, ˘ bijin, ryű bi, sang˘, seiryűt˘, shinreigoto, shű s˘, toshimashi, tsurigane, uwanari and are added to the glossary.

31 May 2015

ACTORS: Ichikawa Danzabur˘ V.

PLAYS: "Genpei Nunobiki no Taki", "Go Taiheiki Shiraishi Banashi", "Kamakura Sandaiki", "ďmi Genji Senjin Yakata" and "Tamamo-no-Mae Asahi no Tamoto".

PLAYWRIGHTS: Tsuruya Nanboku V.

ACTORS LINES: Sawamura Kijűr˘ and Sawamura Kinpei.

PROGRAMS: June 2015 (details for the Kabukiza, Hakataza, Sh˘chikuza and National Theatre programs, Ichikawa Ennosuke Tour), July 2015 (Kabukiza, Sh˘chikuza, Nikkei Hall, details for the National Theatre programs), August 2015 (Shinkabukiza) and September 2015 (Akasaka Act Theater, Minamiza, Tour in the Western Provinces).

OTHERS: 12 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; a new illustration for the actors Band˘ Mitsugor˘ IX, Ichikawa Danzabur˘ VII, Kataoka Nizaemon VIII and Nakamura Matagor˘ II; abe yasunari, akahata, akudaikan, azemichi, band˘ sanjűsankasho, daikan, heike monogatari, h˘j˘ yasutoki, honjin, inaka musume, irezumi, kaminarimon, kankyo, kenshunmon, kimura shigenari, kiso yoshikata, kome arai, kusunoki masashige, kyűbi no kitsune, migawari, minamoto yoshikata, miura yoshimura, morokoshi, nasuno-ga-hara, nunobiki no taki, onmy˘d˘, onmy˘ji, ˘saka-j˘, ˘saka no eki, ˘saka no jin, sait˘ sanemori, sakamoto-j˘, sanada nobuyuki, sanada yukimura, sasaki moritsuna, sasaki takatsuna, seiry˘den, sessh˘seki, shirakawa tenn˘, shirohata, sűpÔ kabuki sekando, taira munemori, taira shigemori, tamamo-no-mae, tenjiku, toba rikyű, toba tenn˘, tokugawa ieyasu, uijin, watakuri and watakuri-uma are added to the glossary.

30 April 2015

ACTORS: Anegawa Shinshir˘ IV.

PLAYS: "Honz˘ Shimoyashiki" and "Uekiya".

PLAYWRIGHTS: Segawa Jok˘ I and Segawa Jok˘ III.

ACTORS LINES: Anegawa Shinshir˘.

PROGRAMS: May 2015 (details for the Kabukiza, Meijiza, Minamiza and the New Green Leaves Tour programs), June 2015 (Kabukiza, Sh˘chikuza, ABKAI 2015), July 2015 (Shinbashi Enbuj˘, details for the eastern and central provinces Kabuki tours) and August 2015 (Chűnichi Theatre, Orix Theatre).

OTHERS: 11 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; asakusa kannon, chűshinguramono, kamigata ky˘gen, kamiyashiki, kanzaki yogor˘ noriyasu, karakuriya, sens˘ji, senzaki yagor˘, shijűshichishi, shimoyashiki, takebayashi tadashichi takashige, takemori kitahachi and uekiya are added to the glossary.

29 March 2015

ACTORS: Hyakunin'isshu Genzabur˘, Onoe Koisabur˘ III and Takenaka T˘zabur˘.

PLAYS: "Dote no Oroku" and "Kin no Zai Sarushima Dairi".

ACTORS LINES: Segawa Takenoj˘, Segawa Tamon and Segawa Yűjir˘.

PROGRAMS: April 2015 (details for the Kabukiza, Kanamaruza and Minamiza programs), May 2015 (Kabukiza, Sh˘chikuza, details for the National Theatre programs), June 2015 (Hakataza, National Theatre) and July 2015 (National Theatre, Kabuki Tours in the Eastern and Central Provinces).

OTHERS: 8 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; details for the premiere of "Kakitsubata Iro mo Edozome" in the 5th lunar month of 1815 in Edo; revision of the details for the premiere of "Haji Momiji Ase no Kaomise" in the 7th lunar month of 1815 in Edo; details for the premiere of "Kin no Zai Sarushima Dairi" in the 11th lunar month of 1829 in Edo; the table of all the productions of "Date no Jűyaku" is updated; a new illustration for the actors Ichikawa Shinnosuke, Iwai Hisajir˘ II, Nakamura Tomijűr˘ V, Onoe Monzabur˘ III and Segawa Tomisabur˘ III; a new illustration page for the actor Nakamura Tomijűr˘ V; the pages on the Band˘ Matajir˘, Ichikawa Sumiz˘ and Onoe Koisabur˘ lines of actors are slightly reworked; fujiwara hidesato, fujiwara tadabumi, hashihime, hashihime jinja, hyakunin isshu, karuwazashi, miidera, minamoto mitsunaka, minamoto yorimitsu, misemono-goya, muk˘ ry˘goku, shakuj˘, tada mitsunaka, takiyasha, tawara t˘ta hidesato and ujibashi are added to the glossary.

28 February 2015

ACTORS: Tatsuoka Hisagiku and Tatsuoka Someemon.

PLAYS: "Megumi no Kenka" and "Umagiri".

PLAYWRIGHTS: Takeshiba Kisui, Tatsuoka Mansaku and Tenmaya Kyűshichi.

DERIVATIVES: Shibaraku B˘ryokudan.

PROGRAMS: March 2015 (details for the National Theatre and Minamiza programs, full casting for the Kabukiza programs), April 2015 (Kabukiza, Minamiza, details for the Heisei Nakamuraza and Chűnichi Theatre programs) and May 2015 (Minamiza, New Green Leaves Tour, National Theatre, details for the Heisei Nakamuraza programs).

OTHERS: 10 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; a new illustration for the playwright Chikamatsu Tokuz˘; a new summary for "Shunkan"; the summary for the "Ichiwakamaru Seppuku" scene of "Wada Gassen Onna Maizuru" is added; the summaries for the "Kutsukakemura" and "Sakanoshita" scenes of "Koi Ny˘b˘ Somewake Tazuna" are added; the pages on the Arashi Sangor˘, Band˘ Takesabur˘ and Ichikawa Danjűr˘ lines of actors are slightly reworked; a new illustration for late Band˘ Mitsugor˘ X; details for the premiere of "Keisei Yanagi Zakura" in the 1st lunar month of 1793 in ďsaka; details for the premiere of "Hade Kurabe Ishikawazome" in the 4th lunar month of 1796 in ďsaka; details for the premiere of "Kami no Megumi Wag˘ no Torikumi" in March 1890 in T˘ky˘; details for the premiere of "Sanzen Ry˘ Haru no Komahiki" in January 2014 in T˘ky˘; the background image this month is the mon of late Band˘ Mitsugor˘ X; a new illustration for Band˘ Tamasabur˘ V; more details about the history of the Kiriza and a new illustration for this theater; ama, dazaifu tenmangű, jűshoku, kanze motokiyo, kenka, kerai, kikai-ga-shima, matsudaira ch˘shichir˘, megumi, megumi no kenka, minamoto t˘ru, nakama, rant˘, rant˘ jiken, shiba daijingű, shiba shinmeigű, shishigatani jiken, shishigatani no inb˘, shunkan, shunkan, tokugawa iemitsu, tokugawa tadanaga, tomozuna, t˘ru, umagiri, yanagisawa-s˘d˘mono, yotsuguruma daihachi and zeami motokiyo are added to the glossary.

31 January 2015

ACTORS: Sodesaki Iroha I, Sodesaki Iseno I and Sodesaki Miwano I.

PLAYS: "Akegarasu" and "Keisei Yamato Z˘shi".

PLAYWRIGHTS: Ky˘gend˘ Sak˘ II.

CONTEMPORARY ACTORS: Nakamura Jűjir˘.

ACTORS LINES: Ichikawa Kudanji, Sodesaki Iroha, Sodesaki Iseno and Sodesaki Miwano.

SOGAMONO: Moritaza 1723.

NI-NO-KAWARI: Ky˘to 1723 and ďsaka 1723.

THE KABUKI CLANS: the Sodesaki Clan.

PROGRAMS: February 2015 (more details for the programs at the Hakataza and the EX THEATER), March 2015 (Minamiza, National Theatre, details for the programs at the Kabukiza and at the Kagekiza, Ichikawa Ebiz˘ Tour), April 2015 (Kanamaruza, Heisei Nakamuraza, Ichikawa Ebiz˘ Tour) and May 2015 (Meijiza, Heisei Nakamuraza).

OTHERS: 7 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; the actor Sodesaki Karyű is from now on referenced as Karyű Sawaemon in our database; more details about Ichikawa Jukai III's career; more details about Matsumoto K˘shir˘ VIII and Nakamura Kanzabur˘ XVII name-taking ceremonies; a new illustration for the actors Onoe Kikugor˘ VII and Sakurayama Sh˘zaemon I; a new entry in our disclaimer; we've decided to get rid of an old anomaly regarding names like Tokubei, Ch˘bei, Gombei or S˘bei, which are from now on written Tokubŕ, Ch˘bŕ, Gonbŕ or S˘bŕ within kabuki21.com; a new illustration page for the actors Kanazawa Goheiji, Kataoka Nizaemon I, Matsumoto Shigemaki and Sanogawa Hanazuma I; the page on the Nakayama Kiraku line of actors is reworked; opening of a new section dedicated to the Lesser Known Actors (Ichikawa, Nakamura and Onoe); 1 new book referenced in the bibliography; hachidaime, hibachi, hoshino kanzaemon, jűdaime, jűgodaime, jűhachidaime, jűichidaime, jűnidaime, jűrokudaime, jűsandaime, jűshichidaime, jűyondaime, kakeochi, kotatsu, mamemaki, ˘sh˘ya, sanjűsangend˘, setsubun, shichidaime, shinnai, tenmei kabuki, ugajin, wasa daihachir˘ and yuki are added to the glossary.

Updates | Updates 2014 | Updates 2013 | Updates 2012 | Updates 2011 | Updates 2010 | Updates 2009 | Updates 2008 | Updates 2007 | Updates 2006 | Updates 2005 | Updates 2004 | Updates 2003 | Updates 2002
 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News