UPDATES
30 November 2016

ACTORS: Somekawa Jűrobŕ and Somematsu Shichisabur˘ I.

ACTORS LINES: Somematsu Shichisabur˘.

KAOMISE: Ky˘to 1748 (Miyako Handayű's theater).

DERIVATIVES: Kabuki Cat Moneybox.

PROGRAMS: December 2016 (details for the Kabukiza and National Theatre programs), January 2017 (Pontoch˘ Kaburenj˘, details for the Kabukiza programs), February 2017 (Kabukiza, EX THEATER) and March 2017 (National Theatre).

OTHERS: 2 new links; 15 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; an illustration for Band˘ Kikumatsu I; a picture of the special celebration curtain for the October 2016 shűmei of Nakamura Shikan VIII at the Kabukiza; new illustration pages for Asao Jűjir˘, Sawamura Ch˘jűr˘ I and Tsutsui Kichijűr˘ I; a new illustration for Band˘ Hikosabur˘ I, Karyű Sawaemon, Shinozuka Jirozaemon I and Takeshima K˘zaemon I; a picture of the special celebration curtain for the November 2016 shűmei of Nakamura Shikan VIII at the Kabukiza; the pages on Arashi Kanshir˘ I, Arashi Kichisabur˘ I, Arashi Kichisabur˘ III, Arashi Kichisabur˘ VI, Fujioka Daikichi, Osagawa Tsuneyo I, Osagawa Tsuneyo II, ďtani Hiroemon I, ďtani Hiroemon II, ďtani Hiroemon III, ďtani Hiroji II, Yoshizawa Ayame I and Yoshizawa Tamazuma were reworked (past tense, day of passing away in western calendar and added data for some of them); san-no-kawari is added to the glossary.

31 October 2016

KAOMISE: Edo 1735 (Nakamuraza).

KABUKI ART: Kabuki Chopsticks 3.

STROLLING AROUND: Tenb˘ Kabuki.

PROGRAMS: November 2016 (details for the Hakataza, Yachiyoza, Eirakukan and Kinshű Special Tour programs, Shibuya-ku Bunka S˘g˘ Center ďwada), December 2016 (Kabukiza), January 2017 (Sh˘chikuza, Kabukiza, Shinbashi Enbuj˘, Asakusa K˘kaid˘) and February 2017 (Hakataza).

OTHERS: a new summary for "Onna Narukami"; bokuden-ryű, itt˘-ryű, itt˘sai kagehisa, taisei h˘kan and tsukahara bokuden are added to the glossary.

30 September 2016

ACTORS: Tsuyama Yűz˘ I.

PLAYS: "Futatsudama, "Hangan Seppuku", "Kanpei Harakiri", "Matsukiri", "Ninj˘", "Rikiya J˘shi", "Shinmotsu", "Shiro Akewatashi" and "Tepp˘ Watashi".

PLAYWRIGHTS: Hamaji Matoo II and Tsuuchi Eishi I.

CONTEMPORARY ACTORS: Nakamura Baika IV.

ACTORS LINES: Tsuuchi Monzabur˘.

LESSER KNOWN ACTORS: Tsugawa Handayű and Tsugawa Mandayű.

PROGRAMS: October 2016 (details for the Kabukiza, NTK Hall, National Theatre and Sh˘chiku Grand Kabuki Tour programs), November 2016 (details for the Kabukiza and National Theatre programs), December 2016 (details for the Pontoch˘ Kaburenj˘ programs) and January 2017 (National Theatre).

OTHERS: 3 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; a new illustration page for Arashi Shichigor˘ I; 1 book was referenced in the bibliography.

31 August 2016

ACTORS: Ichimura Sanohachi.

PLAYS: "Jűichidanme".

CONTEMPORARY ACTORS: Nakamura Kichinoj˘.

ACTORS LINES: Ichikawa Shachimaru, Ichikawa Teruz˘, Ichimura Tamagashiwa and Ichimura Wakadayű.

KABUKI ART: Kabuki Chopsticks 2.

LESSER KNOWN ACTORS: Ichiyama Dengor˘ and Ichiyama Seiz˘.

PROGRAMS: September 2016 (details for the Kabukiza programs, full casting and a picture for the Shinbashi Enbuj˘ and the National Theatre), October 2016 (Kabukiza, NHK Hall, Yachiyoza, Nihonbashi K˘kaid˘), November 2016 (Kabukiza, Eirakukan, Yachiyoza, Kinshű Special Tour) and December 2016 (Pontoch˘ Kaburenj˘, National Theatre).

OTHERS: 2 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; a new illustration page for the drama "Kanadehon Chűshingura".

20 July 2016

KABUKI ART: Kabuki Chopsticks 1.

DERIVATIVES: Kabuki Face Pack.

PROGRAMS: August 2016 (details for the Kabukiza, National Theatre and National Bunraku Theatre programs, Kintetsu Art Kan), September 2016 (Kabukiza, Asakusa K˘kaid˘, Morinomiya Piloti Hall, Ichikawa Ebiz˘ Special Dance Performances), October 2016 (Classics Tour) and November 2016 (National Theatre, Hakataza, Sh˘chiku Kabuki Dance Tour).

OTHERS: 1 new link; the data on Kataoka Matsutar˘ have been moved from the Nakamura Kichinosuke page to the Lesser Known Actors (Kataoka) page; ataka and wakiyaku are added to the glossary.

30 June 2016

PLAYS: "Nazo no Obi Chotto Tokubŕ".

PLAYWRIGHTS: Nakamura Jűsuke II and Nakamura Jűsuke IV.

ACTORS LINES: Morita Kanjir˘.

PROGRAMS: July 2016 (details for the Kabukiza, Sh˘chikuza and National Theatre programs, details for the tours in the central and eastern provinces), August 2016 (Kabukiza, National Theatre, National Bunraku Theatre, National N˘ Theatre), September 2016 (Hiraizumi Kabuki) and October 2016 (NTK Hall, National Theatre, Shinbashi Enbuj˘, Sh˘chiku Grand Kabuki).

OTHERS: 5 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; the pages on the lines Band˘ Matakur˘, Band˘ Tsurunosuke, Ichimura Takenoj˘, Ichimura Uzaemon, Kawarazaki Ch˘jűr˘, Kawarazaki Gonnosuke, Nakamura Akashi and Nakamura Kanzabur˘ were reworked; 1 book was referenced in the bibliography; a new illustration page for Arashi San'emon I, Nakamura Kanzabur˘ II, Nakamura Kanzabur˘ III and Takeshima K˘zaemon I; a new illustration for Arashi San'emon I, Ichimura Takenoj˘ I and Nakamura Kanzabur˘ V; honjo, naniwa tachigiki mukashi banashi, nuno-zarashi, shin yar˘ hanagaki and yar˘ sanza no wabi are added to the glossary.

31 May 2016

ACTORS: Arashi Rikaku V, Ichikawa Danjűr˘ III, Ichikawa Gangyoku II, Nakamura Kamon II and Nakamura Noshio III.

PLAYWRIGHTS: Fukumori Kyűsuke II and Fukumori Kyűsuke III.

ACTORS LINES: Arashi Tomisabur˘, Ichikawa Gangyoku, Ichikawa Morinosuke, Nakamura Kamon and Nakamura Noshio.

LESSER KNOWN ACTORS: Kataoka Gayű II, Kataoka Hanz˘ III and Kataoka Ichimatsu.

PROGRAMS: June 2016 (details for the Kabukiza programs), July 2016 (Kabukiza, Shinshű Matsumoto, Cerulean Tower), August 2016 (Chűnichi Theatre, National Theatre) and September 2016 (Western Provinces).

OTHERS: 8 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; a new illustration for Jitsukawa Enjaku III; a new illustration page for the actor Jitsukawa Enjaku III; ky˘kakumono is added to the glossary.

30 April 2016

ACTORS: Hayakawa Denshir˘.

PLAYS: "Kumo no Ito" and "Kurama Jishi".

PLAYWRIGHTS: Hayakawa Denshir˘.

ACTORS LINES: Ichikawa Danshichi, Ichikawa Hakuen, Ichikawa Masuz˘ and Ichikawa Saruz˘.

LESSER KNOWN ACTORS: Ichikawa K˘sha, Ichikawa Masuju, Ichikawa Rik˘ and Ichikawa Sh˘haku.

PROGRAMS: May 2016 (details for the Kabukiza programs), June 2016 (details for the Theatre Cocoon program) and July 2016 (Sh˘chikuza).

OTHERS: 14 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; an illustration page for the actor Kasaya Matakur˘ I; a new illustration for the actor Ichikawa Ebiz˘ XI; an illustration page for the actor Ichikawa Ebiz˘ VII; the page for the Ichikawa Ebiz˘ line was reworked; the shűmei curtains of Nakamura Ganjir˘ IV and Nakamura Jakuemon V; the data about Ichikawa Raiz˘ III were revised and corrected; atsuta jingű, bun'ya no asayasu, chisuji no ito, daikagura, fujiwara yasumasa, hirai saemonnoj˘ yasumasa, hirai yasumasa, hishű, hizen, hyűga, ise jingű, isuzugawa, kagura, kaomise buy˘, kawagoe shigeyori, kawagoe tar˘ shigeyori, k˘shű, kumo, kumo no sei, kumo taiji, kumo yoten, kurama, kuramadera, kuramayama, ky˘-no-kimi, mimosusogawa, nisshű, raik˘, sakata kintoki, sakata shumenoj˘ kintoki, sato gozen, seishitsu, tango, tanshű, urabe kageyu suetake, urabe suetake, usui sadamitsu, usui yukienoj˘ sadamitsu, watanabe genji tsuna, watanabe tsuna, yamai hachimaki and yamato katsuragisan are added to the glossary.

31 March 2016

ACTORS: Nakagawa Kinnoj˘, Nakamura Jusabur˘ III and Nakayama Kiyonosuke.

PLAYS: "Komori", "Korikori Banashi" and "Kozaru Shichinosuke".

PLAYWRIGHTS: Nagawa Shimesuke III.

ACTORS LINES: Nakamura Jusabur˘.

PROGRAMS: April 2016 (details for the Kabukiza and Ky˘to Gekij˘ programs, Makuhari Messe), May 2016 (Kabukiza, Ishikawa Ongakud˘), June 2016 (Kabukiza, details for the Hakataza programs) and July 2016 (National Theatre, Kabuki Tours in the Central and Eastern Provinces).

OTHERS: 2 new links; 17 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; the summary for "Kama-ga-Fuchi" has been edited; abura-age, bakuchiuchi, ch˘kabuki, dakigo, dodoitsu, eitaibashi, eitaibashi rakky˘ jiken, engawa, enmad˘, furoshiki, hachisuka masakatsu, hanafuda, hiyoshimaru, kaoshi, kewaishi, nobushi, ˘kawa, ˘kawabata, okesa, roji, sanbusei, soba, susaki, tada yakushi, tenuguiya, tonbi, t˘ry˘, uobune and yahagibashi are added to the glossary.

29 February 2016

ACTORS: Band˘ Manz˘ and Band˘ Yasuke.

PLAYS: "Chibusa no Enoki" and "Kama-ga-Fuchi".

PLAYWRIGHTS: Segawa Jok˘ II and Sei Basetsu.

ACTORS LINES: ďtani Bunz˘ and ďtani Hiromatsu.

LESSER KNOWN ACTORS: Band˘ Mitsusabur˘ and Band˘ Yaenosuke.

PROGRAMS: March 2016 (details for the Kabukiza programs), April 2016 (Kabukiza, Ky˘to Gekij˘, details for the Meijiza programs), May 2016 (details for the program at the National Theatre) and June 2016 (Hakataza, Cocoon Kabuki, National Theatre).

OTHERS: 23 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; the pages on the actors ďtani Hiroji II and Onoe Baik˘ VII are slightly reworked (data); a new illustration for the actor Nakamura Kanzabur˘ XVIII; enoki, fuji-no-mori jinja, hond˘, ishikawa-goemonmono, jűj˘, junis˘ike, kama, kama-ga-fuchi, kamairi, kanda gekij˘, kawara, mamako ijime, meisho edo hyakkei, misakiza, nanz˘in, ˘taki, ry˘tei, shichij˘, uwabami, yanagishima and y˘kihi are added to the glossary.

31 January 2016

ACTORS: Anegawa Daikichi I.

PLAYS: "Enmeiin Nitt˘".

PLAYWRIGHTS: Okuno Sasuke.

ACTORS LINES: Anegawa Daikichi.

KAOMISE: Ky˘to 1750 (Ebisuya Kichir˘bŕ's theater).

NI-NO-KAWARI: Ky˘to 1751.

LESSER KNOWN ACTORS: Nakamura Kanjűr˘, Nakamura Keijo, Nakamura Komajaku and Nakamura Ky˘emon.

PROGRAMS: February 2016 (details for the Kabukiza and Hakataza programs, Zenshinza Tour), March 2016 (Kabukiza), April 2016 (Meijiza) and May 2016 (National Theatre).

OTHERS: 13 new entries in the Japanese-English Kabuki play dictionary; an illustration page for the drama "Kamakura Sandaiki"; two new illustrations for the actor Nakamura Kichiemon II; 1 book was referenced in the bibliography; a new image for Nakamura Shikan IV; the page on the Nakamura Utaemon line of actors was slightly reworked; two new illustrations for the actor Nakamura Tomijűr˘ V; more details about the career of Kataoka Nizaemon XIII; the data on Band˘ Sadajűr˘ were moved from the Sawamura Kodenji page to the Lesser Known Actors (Band˘) page with a new picture; the page on the Sawamura Kodenji line of actors was reworked; an illustration page for the actor Sawamura Otoemon II; Sawamura Kodenji I was slightly edited; two new illustrations for the actor Sakakiyama Sagisuke; akatsuki hoshiemon, enmeiin, enmeiin jiken, haiyű makie sakazuki, hatsuyaku, hikite jaya, jisha bugy˘, makie sakazuki, meshitsukai, nassho, sengi, t˘zoku and yanaka are added to the glossary.

Updates | Updates 2015 | | Updates 2014 | Updates 2013 | Updates 2012 | Updates 2011 | Updates 2010 | Updates 2009 | Updates 2008 | Updates 2007 | Updates 2006 | Updates 2005 | Updates 2004 | Updates 2003 | Updates 2002
 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News