KABUKI HISTORY IN KYďTO

1603: Okuni and her troupe dance the first "Kabuki Odori" (eccentric dances) on the banks of the Kamo river in Ky˘to, close to the famous Shij˘ avenue.

1664: the Shimabara dramas (dramas using Shimabara as the scene of the play) are forbidden by the Shogunal authorities. Shimabara is a famous pleasure quarter in Ky˘to.

Spring 1694: the star Ichikawa Danjűr˘ I plays for the first time in Ky˘to the role of the wicked priest Narukami. The drama's title is "Narukami Yűjoron" and it is staged at the Minamigawa no Shibai. The role of Princess Taema is played by Mizuki Tatsunosuke I.

1st lunar month of 1698: premiere in Ky˘to at Hayagumo Ch˘dayű's theater of the drama "Keisei Asama-ga-Dake", which is produced by Yamashita Hanzaemon I with the following casting:

Roles Actors
Ozasa Tomoenoj˘ Nakamura Shichisabur˘ I
The courtesan Miura Yoshizawa Ayame I
Hanaoka Wadaemon Yamashita Hanzaemon I
The courtesan ďshű Iwai Sagenta I
Nikaid˘ Hy˘suke ďmori Tatsuemon
Yotar˘ Yamada Jinpachi
Otowa-no-Mae Yamamoto Kamon
Suwa Tonegor˘ Kuwabara Sanzaemon

1st lunar month of 1702: premiere in Ky˘to at Miyako Mandayű's theater of Chikamatsu Monzaemon's drama "Keisei Mibu Dainenbutsu". The 2 leading roles are played by Sakata T˘jűr˘ I and Arashi Kiyosabur˘ I.

Fall 1716: First Kabuki adaptation of Chikamatsu Monzaemon's masterpiece "Kokusen'ya Gassen", which is produced by the zamoto Sakakiyama Shirotar˘ I in Ky˘to at Miyako Mandayű's theater with the following casting:

Roles Actors
Wat˘nai Sakakiyama Koshir˘ I
Kanki Shibazaki Rinzaemon I
Kinsh˘jo Yamamoto Kamon
R˘ikkan Murayama Heijűr˘ II
Wat˘nai's mother Yoshizawa Ayame I
Rit˘ten Mihogi Gizaemon I
Kairoku˘ Kikuta Zen'emon
Wat˘nai's wife Komutsu Kikukawa Kiyotar˘ I

2nd lunar month of 1718: First Kabuki adaptation of Chikamatsu Monzaemon's drama "Nihon Furisode Hajime", which is produced by the zamoto Sakakiyama Shirotar˘ I in Ky˘to at Hayagumo Ch˘dayű's theater with the following casting:

Roles Actors
Susanoo Sakakiyama Koshir˘ I
Amatsu Koyane-no-Shin Shibazaki Rinzaemon I
Princess Inada Asada Miyako
Ama Hikomaru Sakakiyama Shirotar˘ I
Somin Sh˘rai Band˘ Hikosabur˘ I
Tatsu Hikomaru, Hiruko-no-Mikoto Katayama Kozaemon
Prince Mikumano Sawamura Otoemon I
Kotan Sh˘rai Band˘ Matajűr˘ I
Iohata Kirinami Takie
Shizuhata Onoe Samon
Tenazuchi Yamada Jinpachi
Ashinazuchi Ichikawa Toyama III

7th lunar month of 1723: first Kabuki adaptation of the puppet theater drama "ďt˘-no-Miya Asahi no Yoroi". The play is produced in Ky˘to by Ogino Yaegiri I at Hoteiya Umenoj˘'s theater with the following casting:

Roles Actors
Sait˘ Tar˘zaemon Toshiyuki Kirinoya Gonjűr˘ I
Murakami Hikoshir˘, Nagai's wife Hanazono Ogino Yaegiri I
Doki Kurando Yoshikazu Somenoi Hanshir˘
Nagai Umanokami Nobuaki Ichinoya Jűrobŕ
Hayasaki Uemura Kichiya III
Tono no Hy˘e Katayama Kozaemon

9th lunar month of 1732: first Kabuki adaptation of the puppet theater drama "Dan no Ura Kabuto Gunki". The play is produced in Ky˘to by Sakakiyama Shirotar˘ I at Miyako Mandayű's theater with the following casting:

Roles Actors
Akoya Tomizawa Montar˘ I
Shigetada Sawamura Ch˘jűr˘ I
Iwanaga Saemon, Hana˘giya Toheiji Shinozuka Kazaemon
Seki-ga-Hara Zennai Arashi San'emon III
Konda no Jir˘ Chikatsune Somenoi Hanshir˘
Iba Jűzaemon, Kagekiyo Nakamura Shingor˘ I
Okachi Nakamura Tomijűr˘ I
Ofusa Sanogawa Mangiku

5th lunar month of 1735: first Kabuki adaptation of the puppet theater drama "Ashiya D˘man ďuchi Kagami". The play is produced in Ky˘to by Nakamura Tomijűr˘ I at Miyako Mandayű's theater with the following casting:

Roles Actors
Kuzu-no-Ha Tomizawa Montar˘ I
Abe no Yasuna Arashi San'emon III
Sakaki-no-Mae Arashi Koroku I
Sakon Tar˘, the yakko Yokanpei Fujioka Daikichi
Kuzu-no-Ha's child Sanogawa Ichimatsu I

Summer or Fall 1736: first (partial) Kabuki adaptation of the drama "Wada Gassen Onna Maizuru", which is produced at Miyako Mandayű's theater by Nakamura Tomijűr˘ I and is entitled "Hangaku Mon Yaburi" ('The Destruction of the Gate by Hangaku' in English); it stars Sanogawa Mangiku (Hangaku) and Sanogawa Ichimatsu I (Ichiwakamaru).

5th lunar month of 1739: first Kabuki adaptation of Matsuda Bunk˘d˘, Takeda Izumo I, Takeda Koizumo, Miyoshi Sh˘raku and Asada Kakei puppet theater drama "Hirakana Seisuiki". The play is produced in Ky˘to by Mizuki Tatsunosuke II for the nadai Hoteiya Umenoj˘ at the Minamigawa no Shibai [casting].

2nd lunar month of 1738: premiere in Ky˘to of Matsuda Bunk˘d˘'s drama "Yukihira Isonare Matsu", which was produced by Mizuki Tatsunosuke II at Hayagumo Ch˘dayű's theater and which was staged with the following casting:

Roles Actors
Mure Hy˘e, Kaji no Yukihira Anegawa Shinshir˘ I
Tai Hatadayű Yashio Ikuemon
Takamatsu Saemon Shinozuka Kazaemon
Prince Amayo, Kaji Tar˘'s old mother Matsumoto Tomojűr˘ I
Takamatsu's ny˘b˘, Suma no Kofuji Segawa Kikunoj˘ I
The ama Murasame Segawa Kikujir˘ I
The ama Matsukaze Mizuki Tatsunosuke II
Hagun Tar˘, Agata no Hangan Yamanaka Heijűr˘ I
Ariwara Yukihira Arashi Sanshir˘ III

8th lunar month of 1741: first Kabuki adaptation of the puppet theater drama "Shin Usuyuki Monogatari". The play is produced in Ky˘to by Sakakiyama Jűtar˘ I at Hayagumo Ch˘dayű's theater with the following casting:

Roles Actors
Gorobŕ Masamune Sakakiyama Koshir˘ I
Sonobe Hy˘e Tamiya Shirogor˘
Saisaki Iga-no-Kami, Iwano-no-Kami, Dankur˘ Sakakiyama Shirotar˘ I
Kuniyuki Shinozuka Kazaemon
Sonobe Ume-no-Kata, Kojor˘ Arashi Koroku I
The yakko Tsumahei Tamiya Jűzabur˘ I
Sonobe Saemon, Rai Tar˘ Kunitoshi Takenaka Heikichi
Princess Usuyuki Kikugawa Kiyotar˘
Hanazono Asao Motogor˘ I
Oren Sakakiyama Jűtar˘ I
Magaki Arashi Tatsusabur˘
Akizuki Daizen Sakakiyama Danshir˘ I

1st lunar month of 1745: Chikamatsu Monzaemon's drama "Keisei Hangonk˘" is performed for the first time in Ky˘to, at the Minamigawa no Shibai [casting].

8th lunar month of 1745: first Kabuki adaptation of Namiki Senryű I, Miyoshi Sh˘raku and Takeda Koizumo puppet theater drama "Natsu Matsuri Naniwa Kagami", which is produced by Nakamura Kiyosabur˘ I at Miyako Mandayű's theater with the following known casting:

Roles Actors
Danshichi Kurobŕ Fujioka Daikichi
Tsuribune Sabu Sakakiyama Koshir˘ I
Mikawaya Giheiji Sakakiyama Danshir˘ I
Okaji Nakamura Kiyosabur˘ I

It is a long run and the performance is extended up to October. According to the chronicles, the play is simultaneously staged in another Ky˘to theater in the 8th lunar month of 1745, at the Minamigawa no Shibai, produced by Nakamura Kumetar˘ I.

1st lunar month of 1751: first Kabuki adaptation of the puppet theater drama "Tamamo-no-Mae Asahi no Tamoto", which is produced in Ky˘to by Miyako Handayű at his theater with the following casting:

Roles Actors
Washizuka Kint˘ji Hidekuni, Sansuke Fujikawa Heikur˘
Kazusanosuke Tsunehiro, the farmer Jűsaku Nakayama Shinjűr˘
Abe no Yasunari, Michiharu Fujioka Daikichi
Miuranosuke Yoshiaki, Abe Unemenosuke Yamashita Matatar˘ I
Prince Usugumo's retainer Inubushi Genz˘ Sakakiyama Danshir˘ I
Yata Dairoku Nakayama Bunshichi I
Michiharu's wife Hagi-no-Kata, Oyachi Asao Motogor˘ I
Agata Kenmotsu Genba ďtani Hirohachi I
Miuranosuke's wife Fuseya Tatsuoka Hisagiku
Jűsaku's wife Osetsu, Princess Katsura Sanogawa Hanazuma II
Kint˘ji's wife Koyanagi Arashi Tatsusabur˘
Kazusanosuke's wife Tokiwazu Hanakawa Ichinoj˘

11th lunar month of 1754: first Kabuki adaptation of the puppet drama "Yoshitsune Koshigoej˘"; it is staged at Hoteiya Umenoj˘'s theater in Ky˘to as the kaomise drama "Fűkigusa Aioi Genji", which is produced by Somematsu Matsujir˘ with the following casting:

Roles Actors
Gon-no-Kami Kanefusa, the yakko Ippei Sakurayama Shirosabur˘ II
Izumi no Sabur˘ Band˘ Manz˘
Nejigane Monpachi, Togashi no Samon Imamura Shichisabur˘ II
Tsubashi T˘saku (in reality Imai Tar˘) Yamashita Matatar˘ I
Izumi's wife Takanoya Mihogi Shichitar˘
Minamoto no Yoshitsune Onoe Montar˘
Nishikido Tar˘ Kunihira Sagawa Imagor˘
Minamoto no Yoritomo, Shinobu no Rokur˘ Somematsu Shichisabur˘ I
Date no Jir˘ Yamamoto Shichiz˘
T˘saku's wife Oseki Arashi Tominosuke I
T˘saku's son Saizabur˘ Somematsu Matsujir˘
T˘saku's daughter Otoku Sanogawa Wakamatsu
Banba no Chűz˘ Somekawa Konohŕ I
Ema no Koshir˘ Yoshitoki Nakamura Sh˘z˘
The girl Utaka Yamatoyama Sensuke II

1st lunar month of 1780: Namiki Gohŕ's drama "Kinmon Gosan no Kiri", which was premiered in the 4th lunar month of 1778 at the Kado no Shibai [casting], is produced for the first time in Ky˘to, by Somematsu Shichisabur˘ II, with the following casting:

Roles Actors
Ishikawa Goemon Arashi Hinasuke I
Hayakawa Takakage, Mashiba Hisayoshi Nakamura Jűz˘ II
Konomura ďinosuke (in reality S˘ Sokei) Mimasu Daigor˘ I
The yakko Yatahei (in reality Junkikan) Arashi Bungor˘ I
Segawa Uneme Somematsu Shichisabur˘ II
The courtesan Hanatachibana, Okiku Arashi San'emon VI
Sonoo-no-Kata, Goemon's wife Oritsu Anegawa Minato II
Mashiba Hisatsugu, S˘emon's wife Shibazaki Rinzaemon II
Masagi Yamashita Yaoz˘ I
Mashiba Kingo Hisaaki, Matsuda Yűsuke Nakamura Ky˘jűr˘ II
Yajűr˘, Daibutsumochi S˘emon (in reality Kaida Shingo), Kishida Hy˘go Ichinoya Gonjűr˘
Tsutsui Junkei, Kojibŕ, Monnoj˘ Kiriyama Monji II
The courtesan Kokonoe Ogurayama Toyosaki

8th lunar month of 1787: Namiki Gohŕ's drama "Taik˘ Shinkenki", which was premiered in the 3rd lunar month of 1787 at the Naka no Shibai [casting], is staged for the first time in Ky˘to with the following casting:

Roles Actors
Rokusuke, Ok˘, Mashiba Hisayoshi, Yoshioka Ichimisai Kan˘ Hinasuke I
Ichimisai's elder daughter Osono Sawamura Kunitar˘ I
Ky˘goku no Takumi Asao Kunigor˘ II
Sagohei Nakayama Ihachi II

5th lunar month of 1794: premiere at the Nishi no Shibai (Ky˘to) of Namiki Gohei I's drama "Godairiki Koi no Fűjime", which is staged with the following casting:

Roles Actors
Sasano Sangobŕ Arashi Koroku III
Katsuma Gengobŕ Onoe Shinshichi I
The courtesan Kikuno Yamashita Yaoz˘ I
Hachiemon Nakayama Shinshichi
Yasuke Kameya Nakaz˘

June 1903: premiere at the Meijiza (Ky˘to) of Watanabe Katei's chűshinguramono "Goban Taiheiki", a revised version of one act of Chikamatsu Monzaemon's 1706 eponymous puppet drama. The leading role of ďishi Kuranosuke was played by Nakamura Ganjir˘ I.

December 2016: Nakamura Jakuemon V celebrated his shűmei in Ky˘to at the Pontoch˘ Kaburenj˘ [more details].

January 2017: The Zenshinza troupe celebrates in Ky˘to at the Pontoch˘ Kaburenj˘ both the 85th anniversary of its foundation and the 40th anniversary of its early spring special performances in Ky˘to [more details].

In front of Ky˘to theaters in 1692

Prints & Illustrations

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News