PLAY TITLES WITH A STRANGE IDEOGRAM
Latest update: 2018-02-28
   
"Yunzei Otokoyama Hachiman Tar˘"
Edo 1702/11 (Yamamuraza)
"Jűnidan Himitsu no Maki"
Edo 1705/07 (Moritaza)
"Uwanari Nue no Yorimasa"
Edo 1708/01 (Ichimuraza)
"Yonedawara Mangoku no Minato"
ďsaka 1714/11
"Tatsu no Miyako Ikuyo no Yonedawara"
Ky˘to 1716/11
"Tategami Teika Kazura"
Edo 1719/11 (Ichimuraza)
"Gosha no Yonegura Fukki no Aimuko"
Ky˘to 1720/11
"Manazuru Kaz˘ Soga"
Edo 1723/01 (Ichimuraza)
"Hinagata Shuten D˘ji"
Edo 1723/11 (Ichimuraza)
"H˘raisan Imose no Matsu"
ďsaka 1725/11 (Naka no Shibai)
"Gosha no Yonegura Fukki no Yama"
ďsaka 1726/11 (ďnishi no Shibai)
"Kikusui Yoshino no Dairi"
Edo 1728/11 (Ichimuraza)
"Yahagi no Ch˘ja Kogane no Ishizue"
Edo 1729/11 (Moritaza)
"Asahi no Ichikura Eig˘ Seki"
Ky˘to 1731/11
"Ch˘seiden Kogane no Shikigawara"
Ky˘to 1733/11
"Meotogura Kogane no Masugata"
Ky˘to 1733/11
"Michinoku Yunzei Genji"
Edo 1791/11 (Ichimuraza)
"Fur˘mon Kon no Shikigawara"
ďsaka 1736/11 (Naka no Shibai)
"Senzai Yakata Kogane no Shikigawara"
Ky˘to 1739/11
"Shinra Genji Shimada Gunp˘"
ďsaka 1740/11 (Naka no Shibai)
"Kaeribana Konrei Nagoya"
Ky˘to 1742/11 (Minamigawa no Shibai)
"Onna Kusunoki Yosooi Kagami"
Edo 1745/11 (Ichimuraza)
"T˘nai Tar˘ Danjiri Ropp˘"
ďsaka 1745/11 (ďnishi no Shibai)
"Aioi Izu Nikki"
Edo 1746/11 (Ichimuraza)
"Kaikei Wag˘ Hanayakata"
Ky˘to 1750/11
"Kaeribana Shinohara Gunki"
Ky˘to 1751/11
"Futaba no Nishiki Midori no Onikage"
Ky˘to 1753/11
"Kodakara Aigo Soga"
Edo 1755/01 (Ichimuraza)
"Kan Sh˘j˘ Momiji no Shitone"
Edo 1755/07 (Ichimuraza)
"Kashiwa-ga-T˘ge Kichirei Sum˘"
Edo 1755/11 (Ichimuraza)
"Hyakumangi Tsuwamono Taiheiki"
ďsaka 1755/12 (Kado no Shibai)
"Kurikararyű Renbo no Fuchi"
Ky˘to 1759/07 (Minamigawa no Shibai)
"Nokon no Yuki Katsuiro Soga"
Edo 1762/01 (Ichimuraza)
"Fuyu Gomori K˘bai Tazuna"
ďsaka 1763/11 (Naka no Shibai)
"ďzatsuki Shuen no Kachidoki"
ďsaka 1765/11 (Naka no Shibai)
"Mutsuchidori Meika no Yumitori"
Edo 1768/11 (Moritaza)
"Soga Moy˘ Aigo no Wakamatsu"
Edo 1769/01 (Nakamuraza)
"Keisei Awa no Naruto"
Ky˘to 1770/09 (Kitagawa no Shibai)
"Sakigake Yashima no Kachidoki"
Ky˘to 1770/11
"Onna Aruji Hatsuyuki no Sekai"
Edo 1773/11 (Moritaza)
"Iromoy˘ Aoyagi Soga"
Edo 1775/02 (Nakamuraza)
"Hachitanashi Hyaku Monogatari"
ďsaka 1775/11 (Kado no Shibai)
"Genji Saik˘ Uchide no Kozuchi"
ďsaka 1776/11 (Naka no Shibai)
"Yunzei Nanshi no Sakigake"
Ky˘to 1777/11 (Minamigawa no Shibai)
"Keisei Su˘ no Dairi"
ďsaka 1777/12 (Naka no Shibai)
"Sakimasuya Ume no Kachidoki"
Edo 1778/11 (Ichimuraza)
"Gohiiki Nennen Soga"
Edo 1779/01 (Nakamuraza)
"Daidanna Kanjinch˘"
Edo 1790/11 (Kawarasakiza)
"Kin no Menuki Genke no Kakutsuba"
Edo 1791/11 (Ichimuraza)
"Keisei Haru no Tori"
ďsaka 1794/01 (Kado no Shibai)
"Atarimasu Yuki-mo Hikikata"
Edo 1794/11 (Naka no Shibai)
"Utsukushiki Yuki no Sekai"
Edo 1799/11 (Ichimuraza)
"Kareki-ni Hana Gorish˘ Hachinoki"
Edo 1803/11 (Nakamuraza)
"Fuwa Nagoya Yuki no Dategasa"
Edo 1816/11 (Nakamuraza)
"Nennen Soga Kuruwa Nikki"
Edo 1818/01 (Nakamuraza)
"Nana Komachi Yagura no Amagoi"
Edo 1819/11 (Tamagawaza)
"Koe Kakete Hikeya Takatsuna"
Edo 1820/11 (Tamagawaza)
"Torimazete Sekison Miyage"
Edo 1823/07 (Ichimuraza)
"Shiki no Nagame Maru-ni-I no Toshi"
Edo 1839/03 (Kawarasakiza)
"Konoshita Soga Megumi no Masagoji"
Edo 1851/01 (Nakamuraza)
"Kioi Jishi Kabuki no Hanakago"
Edo 1851/04 (Nakamuraza)
"Ume Ky˘dai Naniwa Senki"
T˘ky˘ 1872/01 (Nakamuraza)
"Iro Masaru Momiji no Yűbae"
T˘ky˘ 1881/11 (Shintomiza)
 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News