HANAGIRI TOYOMATSU III

Stage names:

Hanagiri Toyomatsu III In Japanese
Hanagiri Tomimatsu I In Japanese
Hanagiri Toyomatsu III In Japanese

Guild: Hanaya

Line number: SANDAIME (III)

Poetry name: Shisei

Existence: 1743 ~ 29th day of the 2nd lunar month of 1796 [1]

Connection:

Master: Hanagiri Toyomatsu II

Sons: Hanagiri Tomimatsu II, Hanagiri Tokusabur˘

Disciples: Hanagiri Tsuruz˘, Hanagiri Katsujir˘, Hanagiri Sh˘tar˘

Career:

11th lunar month of 1756: debut on stage (hatsubutai), in ďsaka at the Kado no Shibai, where he performed as a wakashugata/iroko in Namiki Eisuke I's kaomise drama "Taihei Yamato Monogatari", which was produced by Anegawa Daikichi I.

11th lunar month of 1767: Toyomatsu played at the Kado no Shibai the role of Tametomo's ny˘b˘ Kuretaki in the kaomise drama "Danjo Aish˘ Kagami", which was produced by Nakayama Raisuke I.

11th lunar month of 1768: Toyomatsu played at the Naka no Shibai the role of Takanosu Tar˘'s ny˘b˘ Akebono in the kaomise drama "K˘mei Daifukuch˘", which was produced by Mimasu Tanin I; the role of Takanosu Tar˘ was played by Ichinokawa Hikoshir˘ II.

3rd lunar month of 1769: Toyomatsu's rank in the ďsaka hy˘banki, wakaonnagata section, was j˘-j˘-(shiro)hankichi (superior - superior - (white) half excellent) [visual].

4th lunar month of 1769: Toyomatsu played in the same theater the roles of Atsumori and Koshir˘ in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki".

6th lunar month of 1769: Toyomatsu played in the same theater the role of Kaoyo Gozen in the drama "Taiheiki Chűshin K˘shaku".

9th lunar month of 1769: Toyomatsu played in the same theater the role of Ky˘-no-Kimi in the drama "Gosho Zakura Horikawa no Youchi".

11th lunar month of 1769: Toyomatsu played at the Naka no Shibai the role of Sayoginu in the kaomise drama "Tora no Itten Sanryaku no Maki", which was produced by Nakayama Yosabur˘ II; Toyomatsu's stage partners were Nakayama Bunshichi I, Fujikawa Hachiz˘ I, Ichinokawa Hikoshir˘ II, Mimasu Daigor˘ I, Band˘ Iwagor˘, Yoshizawa Ayame III, Sawamura Kunitar˘ I and Ogawa Kichitar˘ I.

5th lunar month of 1770: first Kabuki adaptation of Chikamatsu Hanji's gidayű ky˘gen "ďmi Genji Senjin Yakata", which was staged in ďsaka at the Naka no Shibai; Toyomatsu played the role of Sasaki Hayase [casting].

11th lunar month of 1770: Toyomatsu performed at the Naka no Shibai in the kaomise drama "Ma'ichimonjiya Sakigake Hy˘ban", which was produced by Ogawa Kichitar˘ I.

1st lunar month of 1771: premiere at the Naka no Shibai of Namiki Sh˘z˘ I's drama "Kuwanaya Tokuz˘ Irifune Monogatari"; Toyomatsu played the role of Princess Toyo [casting].

11th lunar month of 1771: Toyomatsu played at the Naka no Shibai the role of Shikinami in the kaomise drama "Temomutsumajiya Ryűgű no Shimadai", which celebrated the shűmei of Ichikawa Otojűr˘, Arashi Bungor˘ I and Arashi Shichisabur˘ II.

11th lunar month of 1772: Toyomatsu played at the Naka no Shibai the role of Tonase in Namiki Sh˘z˘ I's kaomise drama "Onoe Kikugor˘ no Baranu Banashi".

1st lunar month of 1773: Toyomatsu's rank in the ďsaka hy˘banki, wakaonnagata section, was j˘-j˘-(shiro)kichi (superior - superior - (white) excellent) [visual].

4th lunar month of 1773: Toyomatsu played in the same theater the role of Otatsu in the drama "Natsu Matsuri Naniwa Kagami".

11th lunar month of 1773: Toyomatsu played at the Kado no Shibai the role of Hatsushimo in the kaomise drama "Medetai Uchimash˘", which was produced by Ogawa Kichitar˘ I.

12th lunar month of 1773: Toyomatsu played in the same theater the role of Ofude in the drama "Hirakana Seisuiki".

11th lunar month of 1774: Toyomatsu performed at the Kado no Shibai in the kaomise drama "Isagiyoshi Kusunoki Banashi".

8th lunar month of 1775: Toyomatsu played in the same theater the role of Koman in the drama "Genpei Nunobiki no Taki".

11th lunar month of 1775: Toyomatsu performed at the Kado no Shibai in the kaomise drama "Hachitanashi Hyaku Monogatari", which was produced by Ogawa Kichitar˘ I.

12th lunar month of 1775: Toyomatsu played in the same theater the role of Oteru in the drama "Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki".

11th lunar month of 1776: Toyomatsu played at the Naka no Shibai the role of Kesa Gozen in the kaomise drama "Genji Saik˘ Uchide no Kozuchi", which was produced by Arashi Shichisabur˘ II.

12th lunar month of 1776: premiere at the Naka no Shibai of Nagawa Kamesuke I's drama "Igagoe Norikake Gappa"; Toyomatsu played the roles of Otane and Yodomachi Gozen [casting].

11th lunar month of 1777: Toyomatsu performed at the Kado no Shibai in the kaomise drama "ďiri Kabuki no Tsuitachi", which was produced by Ogawa Kichitar˘ I and celebrated the shűmei of Shibazaki Rinzaemon II.

4th lunar month of 1778: premiere in ďsaka at the Kado no Shibai of Namiki Gohŕ's play "Kinmon Gosan no Kiri"; Toyomatsu played the roles of Sonoo-no-Kata and Goemon's wife Oritsu [casting].

11th lunar month of 1778: Toyomatsu performed at the Kado no Shibai in the kaomise drama "Genpei Tatoezukushi", which was produced by Ogawa Kichitar˘ I and welcomed back in ďsaka the star Nakamura Tomijűr˘ I.

3rd lunar month of 1779: premiere in ďsaka at the Kado no Shibai of Namiki Gohŕ's play "Sode Nikki Banshű Meguri"; Toyomatsu played the roles of Heijibŕ's daughter Otatsu and the female fox Kojor˘ [casting].

7th lunar month of 1779: Toyomatsu played in the same theater the role of D˘man's wife in the drama "Ashiya D˘man ďuchi Kagami".

11th lunar month of 1780: Toyomatsu performed in Ky˘to in the kaomise drama "Hoshi Matsuri Fukki no Kurairi", which was produced by Nakayama Ihachi I.

1st lunar month of 1781: Toyomatsu's rank in the Ky˘to hy˘banki, wakaonnagata section, was one black stroke above j˘-j˘-(hanshiro)kichi [visual]. Moreover, he was kanjiku for the wakaonnagata actors.

Summer 1781: Toyomatsu played in the same theater the roles of Sagami and Sugawaradayű in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki".

11th lunar month of 1781: Hanagiri Toyomatsu III took the name of Hanagiri Tomimatsu I at the Kitagawa no Shibai, playing the role of Yoshikawa Saemon's ny˘b˘ in the kaomise drama "Shin Yakata Fukki no Ishizue", which celebrated also the shűmei of Yamamoto Giemon (who played the role of Yoshikawa Saemon) and welcomed back in Ky˘to the star Nakamura Tomijűr˘ I.

5th lunar month of 1782: Tomimatsu played in the same theater the roles of Otora and Oseki in the drama "Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki" [illustration].

Summer 1782: Tomimatsu played in the same theater the roles of Medo-no-Kata and Shibaroku's ny˘b˘ Okiji in the drama "Imoseyama Onna Teikin".

11th lunar month of 1782: Tomimatsu played in Ky˘to the role of Yamaoka S˘ta's ny˘b˘ in the kaomise drama "Gosekky˘ Suehiro Keizu", which was produced by Nakayama Raisuke II and celebrated the shűmei of Nakamura Utaemon II; the role of Yamaoka S˘ta was played by Arashi Hinasuke I.

12th lunar month of 1783: Tomimatsu played in the same theater the role of Miyuki in the drama "Sanjikkoku Yofune no Hajimari".

1st lunar month of 1784: Tomimatsu's rank in the Ky˘to hy˘banki, wakaonnagata section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual].

11th lunar month of 1784: Tomimatsu played in Ky˘to at the Nishi no Shibai the role of J˘nosuke's ny˘b˘ Kakehashi in Tatsuoka Mansaku's kaomise drama "Kuni no Hana ďshimadai", which was produced by Nakayama Ihachi II; the role of Akita J˘nosuke was played by Onoe Shinshichi I.

1st lunar month of 1785: Tomimatsu played in the same theater the role of Kakinoki Kinsuke's ny˘b˘ in the ni-no-kawari drama "Keisei Kogane no Shachihoko"; the role of Kakinoki Kinsuke was played by Yamamoto Giemon.

Fall 1785: Tomimatsu went back to ďsaka.

11th lunar month of 1785: Tomimatsu played at the Kado no Shibai the role of Shizuka Gozen in the kaomise drama "Yoshitsune Senbon Zakura", which was produced by Onoe Kikugor˘ II.

1st lunar month of 1786: Tomimatsu's rank in the ďsaka hy˘banki, wakaonnagata section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual].

11th lunar month of 1786: Tomimatsu played at the ďnishi no Shibai the roles of Misao Gozen and Omachi in the kaomise drama "Osanago no Katakiuchi", which celebrated the shűmei of Seki Sanjűr˘ I.

2nd lunar month of 1787: Tomimatsu played in the same theater the roles of Gonta's wife Kosen and Tokaiya Ginpei's wife Oryű (in reality Suke-no-Tsubone) in the drama "Yoshitsune Senbon Zakura"; the roles of Gonta and Ginpei (in reality Taira no Tomomori) were played by Nakamura Nakaz˘ I and Ichikawa Danz˘ IV.

8th lunar month of 1787: Tomimatsu played in the same theater the role of Oasa in the drama "Gosho Zakura Horikawa no Youchi".

9th lunar month of 1787: Tomimatsu played in the same theater the roles of Fuji-no-Kata and Tenmaya Ohatsu in the dramas "Ichi-no-Tani Futaba Gunki" and "Mukashi Mukashi Sonezaki-mura no Uwasa"; the role of Hiranoya Tokubŕ in the latter drama was played by Nakayama Raisuke II.

11th lunar month of 1787: Tomimatsu performed at the Naka no Shibai in the kaomise drama "Masaru Medetaki Toshi no Kaomise", which was produced by Nakayama Fukuz˘.

Fall 1788: Tomimatsu went to Ky˘to.

11th lunar month of 1788: Tomimatsu performed at the Nishi no Shibai in the kaomise drama "Tokiwa Ich˘ Genji no Kaomise".

1st lunar month of 1789: Tomimatsu's rank in the Ky˘to hy˘banki, wakaonnagata section, was (shiro)itaru-j˘-j˘-kichi ((white) unique - superior - superior - excellent) [Visual]. Hanagiri Tomimatsu I and his son Hanagiri Motokichi respectively took the names of Hanagiri Toyomatsu III and Hanagiri Tomimatsu II in Ky˘to at the Nishi no Shibai, performing together in the new year drama "Keisei Kogane no Shachihoko".

Spring 1789: tour in Ise with Ichikawa Danz˘ IV.

Summer 1789: Toyomatsu played in Ky˘to at the Nishi no Shibai the roles of Bunji ny˘b˘'s Otani and Kenj˘ Naokata's okugata Hamayű in the drama "ďshű Adachi-ga-Hara"; the roles of Bunji and Kenj˘ Naokata were played by Onoe Shinshichi I and Yamamura Giemon II.

Fall 1789: Toyomatsu played in the same theater the roles of Matsu˘maru's wife Chiyo and Kan Sh˘j˘ in the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami"; the role of Matsu˘maru was played by Yamamura Giemon II.

10th lunar month of 1789: Toyomatsu played in the same theater the role of Shigenoi in the drama "Koi Ny˘b˘ Somewake Tazuna".

Fall 1789: Toyomatsu went back to ďsaka.

11th lunar month of 1789: Toyomatsu played at the Kado no Shibai the role of Osan in the kaomise drama "Kaomise Chigusa Musubi".

1st lunar month of 1790: Toyomatsu's rank in the ďsaka hy˘banki, wakaonnagata section, was itaru-j˘-j˘-kichi (unique - superior - superior - excellent) [Visual].

4th lunar month of 1790: Toyomatsu played in the same theater the roles of Shibaroku's ny˘b˘ Okiji and Sadaka in the drama "Imoseyama Onna Teikin"; the roles of Shibaroku and Daihanji no Kiyosumi were played by Ichikawa Danz˘ IV.

11th lunar month of 1790: Toyomatsu played at the Naka no Shibai the roles of Kaoyo Gozen, Okita and Matahei's ny˘b˘ in the kaomise drama "Taiheiki Chűshin K˘shaku".

11th lunar month of 1791: Toyomatsu performed at the Naka no Shibai in the kaomise drama "Furisode Shuten D˘ji", which was produced by his son Hanagiri Tomimatsu II and celebrated the arrival in ďsaka of the Edo star Sawamura S˘jűr˘ III.

11th lunar month of 1792: Toyomatsu played at the Kado no Shibai the role of the keisei Daikaku in the kaomise drama "Hito no Kokoro-ni Kan˘ Kaomise", which was produced by Asao Okujir˘ I; he also played the roles of T˘kichi's wife and Jijű in the drama "Gion Sairei Shink˘ki".

5th lunar month of 1793: Toyomatsu played in the same theater the role of Kumagai's ny˘b˘ Sagami in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki"; the role of Kumagai Jir˘ Naozane was played by Kan˘ Hinasuke I.

9th lunar month of 1793: Toyomatsu performed in the same theater in the drama "Taiheiki Kikusui no Maki".

1st lunar month of 1794: Toyomatsu played in ďsaka at the Kita no Shinchi Shibai the roles of Sanza's ny˘b˘ and Maizuruya Oden in the drama "Keisei Hangonk˘"; the role of Nagoya Sanza was played by Onoe Shinshichi I.

2nd lunar month of 1794: Toyomatsu went to Ky˘to and played at the Nishi no Shibai the role of Tenjiku Tokubŕ's ny˘b˘ Ofune in the drama "Keisei Akatsuki no Tori"; the role of Tenjiku Tokubŕ was played by Yamamura Giemon II.

5th lunar month of 1794: Toyomatsu went back to ďsaka to play the roles of Uji-no-Tsubone and Omaki at the Kita no Shinchi Shibai in the drama "ďmi Genji Senjin Yakata". He also played the role of Jihŕ's ny˘b˘ in the drama "Nobe no Kakioki"; the role of Jihŕ was played by Nakayama Bunshichi II.

8th lunar month of 1794: Toyomatsu went to Ky˘to and played at the Higashi no Shibai the role of Ishid˘ Kageyu's ny˘b˘ in the drama "Taiheiki Kikusui no Maki"; the role of Ishid˘ Kageyu was played by Yamamura Giemon II.

Fall 1794: Toyomatsu went back to ďsaka.

11th lunar month of 1794: Toyomatsu played at the Kado no Shibai the role of Watanabe no Tsuna's ny˘b˘ in the kaomise drama "Tatematsuru Chibako no Tamamono", which was produced by Nakamura Kinz˘ I; he also played from the 27th day of the 11th lunar month to the 19th day of the 12th lunar month the role of Yoichibŕ's ny˘b˘ in the drama "Kanadehon Chűshingura".

1st lunar month of 1795: Toyomatsu's rank in the ďsaka hy˘banki, wakaonnagata section, was itaru-j˘-j˘-kichi (unique - superior - superior - excellent) [Visual]. Moreover, he was kanjiku for the wakaonnagata actors.

5th lunar month of 1795: Toyomatsu appeared on stage for the last time, in ďsaka at the Kado no Shibai, where he played the role of Kurando's okugata in the drama "Aigo no Waka Meika no Kachidoki"; the role of Nij˘ no Kurando was played by Arashi Koroku III.

29th day of the 2nd lunar month of 1796 [1]: Toyomatsu died [2].

Comments:

Hanagiri Toyomatsu III was a popular and talented onnagata actors who achieved fame for himself in Kamigata during the second half of the 18th century. He was said to be better in sewamono rather than in jidaimono dramas. He excelled in ny˘b˘ or okugata roles.

[1] The 29th day of the 2nd lunar month of the 8th year of the Kansei era was the 6th of April 1796 in the western calendar.

[2] Hanagiri Toyomatsu III's tombstone was located in the precincts of the H˘senji Temple in the district of Ikutama Nakadera.

Hanagiri Toyomatsu III playing the role of Ohaya in the drama "Hirai Gonpachi Yoshiwara Gayoi", which was staged in the 3rd lunar month of 1793 at the Kado no Shibai (print made by Ryűk˘sai Jokei)

Prints & Illustrations

The Hanagiri Tomimatsu line of actors

The Hanagiri Toyomatsu line of actors

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News