MIMASU DAIGORď IV

Stage names:

Mimasu Daigor˘ IV In Japanese
Mimasu Gennosuke I In Japanese
Nakamura Gennosuke I In Japanese
Mimasu Tanin III In Japanese
Mimasu Yoshikame In Japanese

Guild: Ky˘masuya

Line number: YODAIME (IV)

Poetry names: Kikaku, Kik˘, Baisha

Existence: 1798 ~ 13th day of the 5th lunar month of 1859 [1]

Connections:

Grandfather: Mimasu Daigor˘ II

Father: Mimasu Daigor˘ III

Brother: Mimasu Yoshisabur˘

Sons: Mimasu Gengor˘ I, Mimasu Gengor˘ II

Adopted son: Mimasu Gennosuke II

Disciples: Mimasu Daigor˘ V, Mimasu Umemaru, Mimasu Inemaru I, Mimasu Kamez˘ II, Mimasu Tokumatsu II

Career:

1798 ~ 1807: born in Kamigata. Second son of Mimasu Daigor˘ III, he received the name of Mimasu Yoshikame and became quickly the zagashira of a troupe of children-actors (kodomo shibai), performoing in the precincts of temples and shrines (miyaji shibai).

1807: Yoshikame became zamoto in ďsaka, working at the Wakadayű no Shibai, a minor theater (hama shibai).

11th lunar month of 1815: Mimasu Yoshikame took the name of Mimasu Tanin III at the Kado no Shibai, playing the roles of Fuwa Kazuemon and Okimi in the drama "Taiheiki Chűshin K˘shaku", which was produced by Nakamura Utagor˘.

Fall 1820: he became disciple of the star Nakamura Utaemon III; he went to Edo to perform at the Nakamuraza.

11th lunar month of 1820: he took the name of Nakamura Gennosuke I at the Nakamuraza, playing 2 roles in the kaomise drama "Saruwaka Hisago no Gunbai".

11th lunar month of 1822: Nakamura Gennosuke I took the name of Mimasu Gennosuke I and achieved a great success at the Nakamuraza by playing the role of Raik˘ in the drama "Shuten D˘ji".

17th day of the 10th lunar month of 1824 [2]: his father Mimasu Daigor˘ III died.

11th lunar month of 1824: Gennosuke played at the Kawarasakiza the roles of Monokawa Kurando, Kaneuri Kichiji and Ch˘tar˘ in the kaomise drama "Otokoyama Toritate Genji".

1st lunar month of 1825: premiere at the Nakamuraza of Tsuruya Nanboku IV's new year sogamono drama "Okuni-iri Soga Nakamura"; Gennosuke played the roles of Shimobe Sukeichi (later Kinuya Yahachi) and Soga no Danzabur˘ [casting].

7th lunar month of 1825: Gennosuke played at the Nakamuraza the roles of En'ya Hangan, Teraoka Heiemon and Okaru's mother in the drama "Kanadehon Chűshingura".

7th lunar month of 1825: premiere at the Nakamuraza of Tsuruya Nanboku IV's kaidanmono play "T˘kaid˘ Yotsuya Kaidan"; Gennosuke played the role of Oshioda Matanoj˘ [casting].

9th lunar month of 1825: premiere at the Nakamuraza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Kamikakete Sango Taisetsu"; Gennosuke played the roles of Teraoka Heiemon and Muna Hachiemon [casting].

8th lunar month of 1826: premiere at the Nakamuraza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Soga Nakamura Aki no Torikomi"; Gennosuke played the roles of Kan˘nosuke Munemochi, the Kud˘ goke Naginoha and the Maizuruya keisei Shirafuji [casting].

11th lunar month of 1828: Gennosuke played at the Nakamuraza the roles of Nasu no Yoichi, Shibuya Tosajir˘ and Osada Tar˘ in Tsuruya Nanboku IV's drama "Motomishi Hana Otogi Heike"; his yearly salary was 530 ry˘.

11th lunar month of 1829: premiere at the Nakamuraza of Tsuruya Nanboku IV's drama "Kin no Zai Sarushima Dairi"; Gennosuke played the roles of Iga Jutar˘'s son Kong˘maru, Rokujűrokubu H˘kai and Minamoto no Mitsunaka [more details].

11th lunar month of 1832: Gennosuke achieved a great success at the Ichimuraza by playing 5 roles in the drama "Band˘ Musha Tsuna no Te Hajime".

1st lunar month of 1833: Gennosuke's rank in the Edo hy˘banki, tachiyaku section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual].

2nd lunar month of 1837: Gennosuke went back to Kamigata after 18 seasons spent in Edo. He achieved a great success by playing the roles of Yurugi Saemon and Date Yohachir˘ in the drama "Keisei Tamata Zuna", which was produced by the zamoto Nakamura Umetar˘ at the Naka no Shibai.

1st lunar month of 1840: Gennosuke's rank in the Kamigata hy˘banki, tachiyaku section, was j˘-j˘-kichi (superior - superior - excellent) [visual].

1st lunar month of 1846: Mimasu Gennosuke I took the name of Mimasu Daigor˘ IV at the Naka no Shibai, playing the roles of Ishikawa Goemon, Konomura ďinosuke, Omatsu, Masaemon and Saeda in the drama "Keisei Hama no Masago"; his stage partners were Arashi Rikan III, Jitsukawa Enzabur˘ I and Nakayama Nanshi II.

3rd lunar month of 1846: Daigor˘ played at the Naka no Shibai seven roles in the drama "Kanadehon Chűshingura"; the roles were ďboshi Yuranosuke, K˘ no Moron˘, Ichimonjiya Saibŕ, Tonase, Uekiya Mokuemon, Kodera Jűnai and Amakawaya Gihei.

7th lunar month of 1846: Daigor˘ played at the Naka no Shibai the role of Kanki in Chikamatsu Monzaemon's drama "Kokusen'ya Gassen".

11th lunar month of 1846: Daigor˘ played at the Kitagawa no Shibai the roles of ďboshi Yuranosuke, K˘ no Moron˘, Kakogawa Honz˘, Takemori Kitahachi and Uekiya Mokuemon in the drama "Kanadehon Chűshingura".

3rd lunar month of 1847: Daigor˘ played at the Naka no Shibai the role of Abe no Sadat˘ in the drama "ďshű Adachi-ga-Hara". His stage partners were Arashi Rikan III (Sodehagi), Kataoka Ichiz˘ I (Abe no Munet˘), Jitsukawa Enzabur˘ I (Minamoto no Yoshiie) and Arashi Wasabur˘ II (Okimi).

5th lunar month of 1848: tour in Miyajima.

7th lunar month of 1848: Daigor˘ played at the Naka no Shibai the role of Kajiwara Heiz˘ Kagetoki in the "Sushiya" scene of the drama "Yoshitsune Senbon Zakura"; the role of Igami no Gonta was played by Kataoka Ichiz˘ I.

1st lunar month of 1849: Daigor˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, tachiyaku section, was ˘-j˘-j˘-kichi (grand - superior - superior - excellent).

9th lunar month of 1849: Daigor˘ played at the Chikugo no Shibai seven roles in the drama "Kanadehon Chűshingura"; the roles were K˘ no Moron˘, Kakogawa Honz˘, Ishid˘ Umanoj˘, Ono no Sadakur˘, Ichimonjiya Saibŕ, Teraoka Heiemon and Amakawaya Gihei.

11th lunar month of 1849: Daigor˘ played at the Kitagawa no Shibai the role of Sonobe Hy˘e in the drama "Shin Usuyuki Monogatari". He also played the roles of K˘ no Moron˘, Kakogawa Honz˘ and Suwa Kazuemon in the drama "Kanadehon Chűshingura"; the role of En'ya Hangan was played by Onoe Tamiz˘ II.

3rd lunar month of 1850: Daigor˘ played at the Naka no Shibai the roles of Sadaka and Shibaroku in the drama "Imoseyama Onna Teikin".

5th lunar month of 1850: Daigor˘ played at the Naka no Shibai the role of Issun Tokubŕ in the drama "Natsu Matsuri Naniwa Kagami"; his stage partners were Nakamura Utaemon IV (Danshichi Kurobŕ) and Jitsukawa Enzabur˘ I (Tsuribune Sabu). He also played the roles of Minamoto no Yoshitsune and Satsuma-no-Kami Tadanori in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki".

5th lunar month of 1851: Daigor˘ played at the Naka no Shibai the roles of En'ya Hangan, Horibe Yasubŕ and Teraoka Heiemon in the drama "Kanadehon Chűshingura"; the roles of ďboshi Yuranosuke and K˘ no Moron˘ were played by Nakamura Utaemon IV.

9th lunar month of 1851: Daigor˘ played at the Naka no Shibai the roles of Ume˘maru and Kan Sh˘j˘ in the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami".

2nd lunar month of 1852: Daigor˘ played at the Chikugo no Shibai the roles of the warrior Kumagai Jir˘ Naozane and Karigane Bunshichi in the dramas "Suma no Miyako Genpei Tsutsuji" and "Otokodate Itsutsu Karigane".

5th lunar month of 1852: Daigor˘ played at the Wakadayű no Shibai (ďsaka) the role of Shunkan in the drama "Hime Komatsu Ne-no-Hi no Asobi".

3rd lunar month of 1853: Daigor˘ played at the Naka no Shibai the role of ďboshi Yuranosuke in the drama "Kanadehon Chűshingura".

5th lunar month of 1853: Daigor˘ played at the Naka no Shibai the role of Rokusuke in the drama "Hikosan Gongen Chikai no Sukedachi"; the role of Osono was played by Fujikawa Tomokichi III.

10th lunar month of 1853: Daigor˘ played at the Naka no Shibai the role of Jűbŕ in the "Numazu" scene of the drama "Igagoe D˘chű Sugoroku".

11th lunar month of 1853: Daigor˘ played at the Kitagawa no Shibai the roles of En'ya Hangan, Yazama Jűtar˘ and Kiheiji in the drama "Kanadehon Chűshingura"; the roles of ďboshi Yuranosuke and K˘ no Moron˘ were played by Ichikawa Ebiz˘ V and Ichikawa Danz˘ VI.

5th lunar month of 1854: Daigor˘ played at the Chikugo no Shibai the role of the warrior Kumagai Jir˘ Naozane in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki".

3rd lunar month of 1855: Daigor˘ played at the Kado no Shibai the role of Takechi Mitsuhide in the drama "Ehon Taik˘ki".

5th lunar month of 1855: Daigor˘ played at the Minamigawa no Shibai the role of Oguri Sujűbei in the drama "Katakiuchi An'eiroku". He also played at the Chikugo no Shibai the role of the warrior Kumagai Jir˘ Naozane in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki".

3rd lunar month of 1856: Daigor˘ played at the Kado no Shibai the roles of Sadaka and Shibaroku in the drama "Imoseyama Onna Teikin".

4th lunar month of 1857: Daigor˘ played at the Kado no Shibai the roles of ďboshi Yuranosuke, Momonoi Wakasanosuke and Fuwa Kazuemon in the drama "Kanadehon Chűshingura".

6th lunar month of 1857: tour in Miyajima; Daigor˘ played the role of the warrior Kumagai Jir˘ Naozane in the drama "Ichi-no-Tani Futaba Gunki"; the role of Kumagai Jir˘ Naozane's wife Sagami was played by Yamashita Kinsaku IV. He also played the role of Date Gekizaemon in the drama "Meiboku Sendai Hagi".

6th lunar month of 1858: tour in Nagoya; Daigor˘ played the roles of ďboshi Yuranosuke, K˘ no Moron˘ and Yazama Jűtar˘ in the drama "Kanadehon Chűshingura", which was staged in the precinct of the Seijuin Temple; the role of En'ya Hangan was played by Nakayama Bunshichi IV.

10th lunar month of 1858: Daigor˘ played at the Kado no Shibai the roles of Akizuki Daizen and Saisaki Iga-no-Kami in the drama "Shin Usuyuki Monogatari".

11th lunar month of 1858: Daigor˘ played at the Minamigawa no Shibai the roles of ďboshi Yuranosuke, Amakawaya Gihei, Yazama Jűtar˘ and Ashikaga Tadayoshi in the drama "Kanadehon Chűshingura".

1st lunar month of 1859: Daigor˘'s rank in the Kamigata hy˘banki, tachiyaku section, was (shiro)goku-j˘-j˘-kichi ((white) extreme - superior - superior - excellent).

3rd lunar month of 1859: Daigor˘ played at the Takeda no Shibai (ďsaka) the role of Sat˘ Masakiyo in the drama "Hachijin Shugo no Honj˘".

5th lunar month of 1859: Daigor˘ appeared on stage for the last time, playing in Ky˘to the prestigious role of Kakuju in the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami". He suddenly fell ill.

13th day of the 5th lunar month of 1859 [1]: Daigor˘ died [3].

Comments:

Mimasu Daigor˘ IV was an outstanding tachiyaku and katakiyaku actor, who started his career in Kamigata, spent 18 fruitful and successful seasons in Edo and went back in Kamigata to give triumphant performances in the major theaters.

[1] The 13th day of the 5th lunar month of the 6th year of the Ansei era was the 13th of June 1859 in the western calendar.

[2] The 17th day of the 10th lunar month of the 7th year of the Bunsei era was the 7th of December 1824 in the western calendar.

[3] Mimasu Daigor˘ IV's tombstone was located in the cemetery of the En'my˘ji temple in ďsaka.

Mimasu Daigor˘ IV playing the role of Kan Sh˘j˘ in the drama "Sugawara Denju Tenarai Kagami" in a print made by Utagawa Hirosada (1851~1859)

Prints & Illustrations

Print made by Utagawa Kunisada

Print made by Utagawa Kunisada in 1833

Print made by Hasegawa Sadanobu in 1837

Print made by Utagawa Hirosada in 1848

Print made by Utagawa Hirosada in 1849

Print made by Utagawa Hirosada in 1850

The Mimasu Tanin line of actors

The Nakamura Gennosuke line of actors

The Mimasu Gennosuke line of actors

The Mimasu Daigor˘ line of actors

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News