ICHIMURAZA SOGAMONO 1779
   
Play title Ch˘ Chidori Wakayagi Soga  In Japanese
Theater Ichimuraza
Producers Ichimura Uzaemon IX
Playwrights Masuyama Kinpachi I (tatesakusha), Nakamura Jűsuke II, Ichizuka Taiji, Tsutsui Hanji, Nakamura Raisuke

The new year sogamono drama "Ch˘ Chidori Wakayagi Soga" was produced in the 2nd lunar month of 1779 at the Ichimuraza by Ichimura Uzaemon IX with the following casting:

Code Actors Roles
1 Yamashita Kinsaku II ďiso no Tora
2 Segawa Kikunoj˘ III Kewaizaka no Sh˘sh˘
3 Onoe Kikugor˘ I Kud˘ Saemon Suketsune
4 Sakata Hangor˘ II Gosho no Goromaru Fuyuyasu
5 Ichimura Uzaemon IX Soga Gor˘ Tokimune

Others identified actors and roles were:

Actors Roles
Onoe Kikugor˘ I Soga Jűr˘ Sukenari, Nij˘ Kurando
Segawa Kikunoj˘ III Otsune, Tsukisayo
Yamashita Kinsaku II Oseki, Akoya
Ichimura Uzaemon IX The Soga Brothers' mother Mank˘, Taira no Kagekiyo
Sakata Hangor˘ II The hinin of the Seta Village, Noura Nasuemon (in reality Nij˘ Umemaru)
ďtani Hiroji III Oni˘ Shinzaemon, Daid˘ji Denbatanosuke Terumitsu, Chűgor˘
Sawamura Shirogor˘ I Daid˘ji Sanaenosuke, Yawata no Sabur˘
Nakamura Sukegor˘ II Danzabur˘ (Gor˘'s retainer), Wada Kotar˘
Band˘ Hikosabur˘ III Zenjib˘, the katanaya Hanshichi
Nakajima Kanzaemon III ďmi no Kot˘ta, Akazawa Jűnai
Matsumoto Kojir˘ I Kobayashi no Asahina
Ichimura Kamez˘ II Honda Jir˘
Onoe Ushinosuke I Soga Jűr˘ Sukenari's son
Sanogawa Ichimatsu II Kud˘'s okugata, Jingor˘'s sister Oichi
Ikushima Daikichi IV Katagai, Kosan

The opening day was the 8th day of the 2nd lunar month of the 8th year of the An'ei era (1779), which was the 25th of March 1779 in the western calendar.

 
Search this site powered by FreeFind
  Site map | Disclaimer
Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News