DECEMBER 2000

2 shows in Ky˘to (Minamiza) and 3 in T˘ky˘ (Kabukiza, National Theatre)!

 • Band˘ Tamasabur˘, Nakamura Ganjir˘, Kataoka Nizaemon and Ichikawa Sadanji perform at the Minamiza!
 • Ichikawa Danjűr˘, Matsumoto K˘shir˘, Ichikawa Ennosuke and Nakamura Shikan perform at the Kabukiza!
 • Onoe Kikugor˘, Nakamura Tomijűr˘ and Nakamura Tokiz˘ perform at the National Theatre!
 • Minamiza (Ky˘to)
  Dates 30 November ~ 26 December 2000 (Kichirei Kaomise K˘gy˘ Kabuki)
  MatinÚe

  Kotobuki Soga no Taimen

  Migawari Zazen

  Dan no Ura Kabuto Gunki (Akoya)

  R˘ben Sugi no Yurai

 • Shiga-no-Sato
 • Sakura-no-Miya Monogurui
 • Nigatsud˘
 • Evening

  Genpei Nunobiki no Taki (Sanemori Monogatari)

  Michiyuki Tabiji no Hanamuko (Ochiudo)

  Kagotsurube Sato no Eizame

  Casting

  Kataoka Nizaemon, Band˘ Tamasabur˘, Nakamura Ganjir˘, Nakamura Jakuemon, Kataoka Hidetar˘, Ichikawa Sadanji, Nakamura Kankur˘, Nakamura Baigyoku, Nakamura Senjaku, Nakamura Kanjaku, Kataoka Gat˘, Kamimura Kichiya, Band˘ Kichiya, Kataoka Takatar˘, Kataoka Ainosuke, Nakamura T˘z˘, Band˘ Takesabur˘, Kataoka Shinnosuke, Ichikawa Otora

  Kabukiza (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 26 December 2000 (Jűnigatsu ďkabuki)
  MatinÚe

  Kaka Saiyűki

  Oharame Kuniiri Yakko

  Kum˘ ni Magou Ueno no Hatsuhana (K˘chiyama)

  Migawari Zazen

  Evening

  Futatsu Ch˘ch˘ Kuruwa Nikki (Hikimado)

  Kanjinch˘

  Wakaki Uchina Gusa (Ranch˘)

  Casting

  Ichikawa Danjűr˘, Matsumoto K˘shir˘, Ichikawa Ennosuke, Nakamura Shikan, Ichikawa Danshir˘, Band˘ Yasosuke, Sawamura S˘jűr˘, Nakamura Shibajaku

  National Theatre (T˘ky˘)
  Dates 3 ~ 26 December 2000
  Program

  Tomioka Koi no Yamabiraki

  Su˘ Otoshi

  Casting

  Onoe Kikugor˘, Nakamura Tomijűr˘, Nakamura Tokiz˘, Band˘ Hikosabur˘

   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News