FEBRUARY 2004

2 shows in T˘ky˘ (Kabukiza), 1 in Fukuoka (Hakataza) and 3 tours (Ichikawa Ennosuke, Koshibai Saihakken, Zenshinza)!

 • Ichikawa Danjűr˘, Band˘ Tamasabur˘, Kataoka Nizaemon, Nakamura Kichiemon, Nakamura Tokiz˘, Nakamura Ganjir˘ and Band˘ Mitsugor˘ perform at the Kabukiza!
 • Nakamura Fukusuke and Onoe Sh˘roku perform at the Hakataza!
 • Ichikawa Ennosuke and his troupe are on tour!
 • Kabukiza (T˘ky˘)
  Dates 1 ~ 25 February 2004 (Nigatsu ďkabuki)
  MatinÚe

  Ichiharano no Danmari

  Hikosan Gongen Chikai no Sukedachi (Keya-mura)

  Ibaraki

  R˘ben Sugi no Yurai

 • Shiga-no-Sato
 • Sakura-no-Miya Monogurui
 • Nigatsud˘
 • Evening

  Sannin Kichisa Tomoe no Shiranami

  Karisome no Keisei

  Omatsuri

  Casting

  Ichikawa Danjűr˘, Band˘ Tamasabur˘, Kataoka Nizaemon, Nakamura Kichiemon, Nakamura Tokiz˘, Nakamura Ganjir˘, Band˘ Mitsugor˘, Ichikawa Sadanji, Nakamura Kanjaku, Nakamura Senjaku, Ichikawa Danshir˘, Nakamura Shinjir˘, Kawarasaki Gonjűr˘, Kataoka Ichiz˘, Band˘ Shűch˘, Nakamura Kash˘, Onoe Matsusuke, Ichikawa Unosuke, Ichimura Kakitsu, Nakamura T˘z˘, Band˘ Kichiya, Nakamura Shichinosuke, Nakamura Tamatar˘, Sawamura Yoshijir˘, ďtani Keiz˘

  Comments

  Here is the casting for the main roles in the main plays:

  plays Roles Actors
  Keya-mura Rokusuke Nakamura Kichiemon
    Osono Nakamura Tokiz˘
  Ibaraki Mashiba, the demon Band˘ Tamasabur˘
    Watanabe Genji Tsuna Ichikawa Danjűr˘
  R˘ben Sugi no Yurai R˘ben Kataoka Nizaemon
    R˘ben's mother Nakamura Ganjir˘
  Sannin Kichisa Osh˘ Kichisa Ichikawa Danjűr˘
    Ob˘ Kichisa Kataoka Nizaemon
    Oj˘ Kichisa Band˘ Tamasabur˘
  Keisei The courtesan Nakamura Tokiz˘
  Omatsuri The fireman boss Band˘ Mitsugor˘

  If you plan to go only for a single drama (4th floor of the Kabukiza), our personal recommendation would be either "Keya-mura" or Kawatake Mokuami masterpiece's Sannin Kichisa Tomoe no Shiranami.

  Hakataza (Fukuoka)
  Dates 1 ~ 25 February 2004 (Nigatsu Hakataza ďkabuki)
  Program

  Yayoi no Hana Asakusa Matsuri

  Osome Hisamatsu Ukina no Yomiuri
  (Osome no Nanayaku)

  Casting

  Nakamura Fukusuke, Onoe Sh˘roku, Kataoka Ainosuke, Ichikawa Kamejir˘

  Koshibai Saihakken Japan Tour
  Dates 30 January ~ 25 February 2004 (Koshibai Saihakken)
  Program

  Tsubosaka Reigenki

  Hanabusa Shűjaku no Shishi

  Casting

  Nakamura Kamenoj˘, Nakamura Kannoj˘, Nakamura Matanosuke, Nakamura Ky˘shi

  Comments

  5th edition of an original program dedicated to the rediscovery of the spirit of small Kabuki theaters (Koshibai Saihakken). Here is the schedule:

  Theater Dates
  Nihonbashi Gekij˘ (T˘ky˘) 30 January ~ 6 February
  Shimin Geijutsu Bunka Kaikan (Niigata) 7 ~ 8 February
  Miyoshi-ch˘ Shimin Kaikan(Saitama) 11 February
  Bunka Kaikan Patio (Chiryű) 13 February
  Shunjűza (Ky˘to) 14 February
  Takuma-ch˘ Marine Web (Kagawa) 15 February
  Edo T˘ky˘ Museum (T˘ky˘) 18 ~ 20 February
  Nihonbashi Gekij˘ (T˘ky˘) 23 ~ 25 February
  Ichikawa Ennosuke Japan Tour
  Dates 31 January ~ 24 February 2004 (Ichikawa Ennosuke Kabuki K˘en)
  Program

  Kiichi H˘gen Sanryaku no Maki
  (Ichij˘ ďkura Monogatari)

  Niwaka Jishi

  Takatsuki

  Casting

  Ichikawa Ennosuke, Ichikawa Emiya, Ichikawa Monnosuke, Ichikawa Emisabur˘, Nakamura Karoku, Ichikawa Danjir˘, Ichikawa Kamejir˘, Ichikawa Ukon, Ichikawa Shun'en, Ichikawa En'ya, Ichikawa Juen

  Zenshinza Tour
  Dates 3 February ~ 24 February 2004
  Program

  Ayatsuri Sanbas˘

  T˘nasuya

  Casting

  Arashi Keishi, Fujikawa Yanosuke, Yamazaki Ryűnosuke, Yamazaki Tatsusabur˘

   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News