DECEMBER 1999

2 shows in Ky˘to (Minamiza) and 3 in T˘ky˘ (Kabukiza, National Theatre)!

 • Onoe Kikugor˘, Kataoka Nizaemon, Nakamura Kichiemon, Nakamura Tomijűr˘ and Nakamura Ganjir˘ perform at the Minamiza!
 • Ichikawa Ennosuke, Band˘ Tamasabur˘, Ichikawa Danjűr˘ and Nakamura Kankur˘ perform at the Kabukiza!
 • Nakamura Jakuemon, Matsumoto K˘shir˘, Nakamura Shibajaku and Band˘ Yasosuke perform at the National Theatre!
 • Minamiza (Ky˘to)
  Dates 30 November ~ 26 December 1999 (Kichirei Kaomise K˘gy˘ Kabuki)
  MatinÚe

  Naniwa no Harusame

  Meisaku Hidari Kogatana (Ky˘ Ningy˘)

  Soga Moy˘ Tateshi no Goshozome

  Koi Bikyaku Yamato ďrai (Ninokuchi-mura)

  Evening

  Keisei Hangonk˘ (Domo Mata)

  Sumidagawa

  Shin Sarayashiki Tsuki no Amagasa
  (Sakanaya S˘gor˘)

  Omatsuri

  Shakky˘

  Casting

  Nakamura Kichiemon, Nakamura Tomijűr˘, Kataoka Nizaemon, Onoe Kikugor˘, Nakamura Ganjir˘, Nakamura Tokiz˘, Nakamura Senjaku, Nakamura Kanjaku, Kataoka Gat˘, Kataoka Hidetar˘, Sawamura Tanosuke

  Kabukiza (T˘ky˘)
  Dates 2 ~ 26 December 1999 (Jűnigatsu ďkabuki)
  MatinÚe

  Kichirei Kotobuki Soga (Soga no Ishidan)

  Kioi Jishi

  ďshű Adachi-ga-Hara (Sodehagi Saimon)

  Tsuri Onna

  Evening

  ďsakazuki Shusen no Tsuwamono

  Yoi Yakko

  Kagotsurube Sato no Eizame

  Casting

  Ichikawa Danjűr˘, Band˘ Tamasabur˘, Ichikawa Ennosuke, Ichikawa Danshir˘, Nakamura Kankur˘, Nakamura Shikan, Sawamura S˘jűr˘, Nakamura Baigyoku, Nakamura Matsue, Nakamura Matagor˘

  National Theatre (T˘ky˘)
  Dates 3 ~ 26 December 1999
  Program

  Yoshitsune Senbon Zakura

 • Tokaiya
 • Funayagura
 • Daimotsu no Ura
 • Tenaraiko

  Shibahama no Kawazaifu

  Casting

  Nakamura Jakuemon, Matsumoto K˘shir˘, Nakamura Shibajaku, Band˘ Yasosuke

   
  Search this site powered by FreeFind
    Site map | Disclaimer
  Contact | Main | Top | Updates | Actors | Plays | Playwrights | Programs | Links | FAQ | Glossary | Chronology | Illustrations | Prints | Characters | Derivatives | Theaters | Coming soon | News